Phân Biệt Văn Hoá Với Các Khái Niệm Liên Quan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân Biệt Văn Hoá Với Các Khái Niệm Liên Quan by Mind Map: Phân Biệt Văn Hoá Với Các Khái Niệm Liên Quan

1. VĂN VẬT

1.1. Tính giá trị

1.1.1. Thiên về giá trị vật chất

1.2. Thời gian và lịch sử

1.2.1. Có bề dày lịch sử

1.3. Không gian / Phạm vi

1.3.1. Có tính dân tộc

1.4. Nguồn gốc

1.4.1. Gắn bó nhiều với phương Đông nông nghiệp

2. VĂN MINH

2.1. Tính giá trị

2.1.1. Thiên về giá trị vật chất - kỹ thuật

2.2. Thời gian và lịch sử

2.2.1. Chỉ trình độ phát triển

2.3. Không gian / Phạm vi

2.3.1. Có tính quốc tế

2.4. Nguồn gốc

2.4.1. Gắn bó nhiều với phương Tây đô thị

3. VĂN HIẾN

3.1. Tính giá trị

3.1.1. Thiên về giá trị tinh thần

3.2. Thời gian và lịch sử

3.2.1. Có bề dày lịch sử

3.3. Không gian / Phạm vi

3.3.1. Có tính dân tộc

3.4. Nguồn gốc

3.4.1. Gắn bó nhiều với phương Đông nông nghiệp

4. VĂN HOÁ

4.1. Tính giá trị

4.1.1. Chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần

4.2. Thời gian và lịch sử

4.2.1. Có bề dày lịch sử

4.3. Không gian / Phạm vi

4.3.1. Có tính dân tộc

4.4. Nguồn gốc

4.4.1. Gắn bó nhiều với phương Đông nông nghiệp