การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี by Mind Map: การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

1. 1.เทคโนลยีการกำจัดขยะมูลฝอย

1.1. 1.เทกลางแจ้ง

1.2. 2.ฝังกลบอย่างสุขาภิบาล

1.3. 3.หมักทำปุ๋ย

1.4. 4.เตาเผาในชุมชน

1.5. 5.เตาเผาเพื่อผลิตพลังงาน

2. 2.เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย

2.1. 1.ระบบการบำบัดน้ำเสีย

2.2. 2.ระบบการบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ

2.3. 3.ระบบการบำบัดน้ำเสียแบบตะกอนเร่ง

2.4. 4.ระบบการบำบัดน้ำเสียแบบโคแอกกูเลชัน

2.5. 5.ระบบการบำบัดน้ำเสียแบบแลกเปลี่ยนประจุ

3. 3.เทคโนโลยีการควบคุมมลพิษทางอากาศ

3.1. 1.เครื่องแยกโดยการตกเนื่องจากน้ำหนัก

3.2. 2.เครื่องแยกด้วยแรงเหวี่ยง(ไซโครน)

3.3. 3.เครื่องแยกอนุภาคด้วยถุงกรอง

3.4. 4.เครื่องพ่นจับแบบเปียก

3.5. 5.เครื่องตกตะกอนไฟฟ้าสถิต