Dạy học Toán THPT

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Dạy học Toán THPT by Mind Map: Dạy học Toán THPT

1. Những tình huống điển hình

1.1. Dạy học định lý toán học

1.2. Dạy học khái niệm toán học

1.3. Dạy học suy luận, chứng minh

1.4. Dạy học quy tắc, phương pháp

1.5. Dạy học giải bài tập Toán học

2. Kỹ thuật dạy học môn toán

2.1. Mảnh Ghép

2.2. Khăn trải bàn

2.3. Sơ đồ tư duy

2.4. Nhóm

2.5. KWL

3. Phương pháp dạy học môn Toán

3.1. Phương pháp giảng giải - minh họa

3.2. Phương pháp vấn đáp

3.3. Phương pháp dạy học dự án

3.4. Phương pháp dạy học giải quyết vấn đề