Văn hoá là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tính luỹ qu...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Văn hoá là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tính luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội. by Mind Map: Văn hoá là hệ thống hữu cơ các giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo và tính luỹ qua quá trình hoạt động thực tiễn trong sự tương tác giữa con người với môi trường tự nhiên và xã hội.

1. Văn hoá: Chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Văn vật: thiên về giá trị vật chất

2. Văn hóa và văn minh

2.1. Văn hóa: có bề dày và tính lịch sử Văn minh: trình độ phát triển văn hoá ở các giai đoạn

2.2. Văn hoá: giá trị vật chất Văn minh: giá trị tinh thần

2.3. Văn hoá: tính dân tộc Văn minh: tính dân tộc

2.4. Văn hoá: phương Đông nông nghiệp Văn minh: phương Tây đô thị

3. văn hoá và văn hiến

3.1. Văn hoá: chứa cả giá trị vật chất lẫn tinh thần. Văn hiến: thiên về giá trị tinh thần

3.2. Văn hiến là truyền thống văn hoá lâu đời => khác văn hoá ở độ bao quát các giá trị

3.3. Văn hiến là văn hoá thiên về truyền thống lâu đời => lưu giữ các giá trị tinh thần

4. Văn hoá và văn vật

4.1. Văn vật là truyền thống văn hoá biểu hiện ở nhiều nhân tài và di tích lịch sử => khác văn hoá ở độ bao quát các giá trị.

4.2. Văn vật là văn hoá thiên về giá trị vật chất (nhân tài, di tích..)