AL-MUZARA'AH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
AL-MUZARA'AH by Mind Map: AL-MUZARA'AH

1. PENGERTIAN

2. HUKUM

3. RUKUN AL-MUZARA'AH

4. SYARAT-SYARAT AL-MUZARA'AH

5. BENTUK-BENTUK AKAD AL-MUZARA'AH

6. KESAN AKAD AL-MUZARA'AH

7. - Dalam bahasa Arab berasal daripada kata terbitan zara'a iaitu tanaman.

8. - Dari segi bahasa bermaksud menjadikan tanah sebagai satu kegiatan penanaman atau pertanian dengan berkongsi antara pemilik tanah dengan pengusaha untuk mendapatkan hasil.

9. 1. Pemilik Tanah

10. 2. Petani (Pengusaha)

11. 3. Objek al-muzara'ah iaitu manfaat tanah dan hasil kerja petani.

12. 4. Ijab (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) & qabul (pernyataan menerima tanah untuk diteroka oleh petani)

13. 1. Syarat ke atas orang berakad - Kedua-dua pihak yang berakad dalam kontrak al-muzara'ah mestilah terdiri daripada golongan orang berakal dan tidak gila.

14. 2. Syarat ke atas tanaman - Jenis tanaman yang hendak diusahakan oleh petani hendaklah dimaklumkan kepada pemilik tanah.

15. 3. Syarat ke atas hasil pengeluaran - Semua hasil yang diperolehi daripada usaha sama hendaklah dibahagikan mengikut kadar yang telah ditentukan dan dipersetujui di dalam akad seperti seperdua, sepertiga atau seperempat supaya tidak timbul perselisihan.

16. 4. Syarat ke atas tanah - Tanah yang hendak dijadikan kawasan pertanian tersebut hendaklah dalam keadaan yang baik.

17. 5. Syarat ke atas tempoh masa - Tempoh masa sesuatu akad hendaklah ditentukan dan sesuai dengan sesuatu jenis tanaman dan berdasarkan kepada keadaan setempat.

18. 1. Pemilik tanah yang menyediakan tanah, benih dan peralatan, manakala pihak pengusaha menyumbangkan tenaga dalam mengusahakan tanaman tersebut.

19. 2. Kontrak al-muzara'ah diharuskan apabila pihak pemilik tanah hanya menyediakan tanah sahaja. Pihak pengusaha menyediakan benih dan peralatan serta menyumbangkan tenaga.

20. A) Golongan yang Mengharuskan - Imam Ahmad ibn. Hanbal, Imam Abi Layla ibn Sa'ad, Abu Yusuf & Muhammad al-Syaibani.

21. 3. Pemilik tanah yang menyediakan tanah dan menyediakan benih manakala pengusaha yang menyediakan peralatan dan menyumbang tenaga.

22. 1. Pihak pengusaha bertanggungjawab dalam mengeluarkan semua jenis pembiayaan benih dan pembiayaan memelihara benih tersebut.

23. 2. Pembiayaan sepanjang proses tanaman iaitu seperti pembajaan, perbelanjaan, penuaian & pembiayaan membersihkan tanaman, ditanggung oleh pihak petani & pemilik tanah berdasarkan kadar pembahagiaan yang telah ditetapkan.

24. 3. Hasil tanaman dibahagikan sesuai dengan persetujuan yang telah dicapai oleh kedua-dua pihak semasa berkontrak.

25. B) Golongan yang Tidak Mengharuskan - Imam Abu Hanifah & Imam Al-Syafi'i