Get Started. It's Free
or sign up with your email address
lưu huỳnh by Mind Map: lưu huỳnh

1. Lưu huỳnh

1.1. Tính chất

1.1.1. Vật lí

1.1.1.1. có 2 dạng thù hình

1.1.1.2. là chất rắn màu vàng

1.1.2. Hóa học

1.1.2.1. có các số oxh -2,0,+4,+6

1.1.2.2. tác dụng với KL: thể hiện tính oxi hóa

1.1.2.3. tác dụng với phi kim: thể hiện tính khử

1.2. Ứng dụng

1.2.1. điều chế H2SO4

1.2.2. lưu hóa cao su

1.2.3. chế tạo diêm, chất tẩy, chất dẻo,...

1.3. Sản xuất

1.3.1. khai thác trong lòng đất

1.3.2. đốt H2S trong đk thiếu oxi

1.3.3. dùng H2S khử SO2

2. Hidro sunfua

2.1. Tính chất

2.1.1. Vật lí

2.1.1.1. khí không màu, mùi trứng thối rất độc

2.1.1.2. tan trong nước

2.1.2. Hóa học

2.1.2.1. 1. Tính axit yếu

2.1.2.1.1. tan trong nước tạo dd axit rất yếu (yếu hơn H2CO3)

2.1.2.1.2. Tác dụng với kiềm tạo 2 loại muối: muối trung hòa (S2-) và muối axit (HS-)

2.1.2.2. 2.Tính khử mạnh

2.1.2.2.1. lưu huỳnh có số oxh thấp nhất do đó có tính khử mạnh

2.1.3. Của muối sunfua

2.1.3.1. muối của KL nhóm IA, IIA (trừ Be) tan trong nước và tác dụng với các dd HC, H2SO4

2.1.3.2. muối của các KL nặng như Pb, Cu không tan trong nước, và không tác dụng với các dd như HCl ,H2SO4

2.1.3.3. muối của các KL còn lạikhông tan trong nước nhưng tác dụng với các dd HCl, H2SO4

2.2. Trạng thái tự nhiên

2.2.1. có trong nước suối, trong khí núi lửa,...

2.3. Điều chế

2.3.1. Công nghiệp không sản xuất ra H2S

2.3.2. Phòng thí nghiệm: cho HCl tác dụng với FeS

3. Lưu huỳnh đioxit

3.1. tính chất

3.1.1. Vật lí

3.1.1.1. khí không màu, mùi hắc, tan nhiều trong nước, độc

3.1.2. hóa học

3.1.2.1. a. Là Oxit axit

3.1.2.1.1. tan trong nước tạo dd H2SO3 MẠNH hơn dd H2S, không bền

3.1.2.1.2. tác dụng với bazơ

3.1.2.2. b. Là chất khử và chát oxh

3.1.2.2.1. có số oxh trung gian (+4) nên có thể bị khử hoặc bị oxh trong pư O-K

3.2. Chất gây ô nhiễm

3.2.1. gây mưa axit

3.2.2. gây hại cho sức khẻ con người

3.3. Ứng dụng

3.3.1. sản xuất H2SO4

3.3.2. tẩy trăng giấy, bột giấy

3.3.3. chống nấm mốc

3.4. điều chế

3.4.1. phòng thí nghiệm

3.4.1.1. cho Na2SO3 tác dụng với H2SO4, đun nóng

3.4.2. công nghiệp

3.4.2.1. đốt cháy lưu huỳnh

3.4.2.2. đốt cháy quặng sunfua KL

4. ...............................................................