การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์ by Mind Map: การแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

1. ในระบบเศรษฐกิจมีใครบ้าง

1.1. กิจกรรมทางเศรศฐาสตร์ คือการกระทำต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์

1.1.1. การบริโภค

1.1.2. การกระจาย

1.2. ผู้ผลิต

1.3. ผู้บริโภค

2. ทรัพยากรการผลิต (Resource)

2.1. เรียกอีกอย่างหนึ่ง ปัจจัยการผลิต(factor of production or input)

2.2. แบ่งเป็น 4 ประเภท

2.2.1. ที่ดิน(land)

2.2.1.1. ค่าเช่า(rent)

2.2.2. แรงงาน(labor)

2.2.2.1. ค่าจ้าง(wage)

2.2.3. ทุน(capital)

2.2.3.1. ดอกเบี้ย(interest)

2.2.4. ผู้ประกอบการ(Entrepreneur)

2.2.4.1. กำไร (profit)

3. หน่วยเศรษฐศาสตร์ (Economics unit)

3.1. หน่วยครัวเรือน

3.2. หน่วยธุรกิจ

3.3. หน่วยรัฐบาล

4. ระบบเศรษฐกิจ (Economics systems)และการแก้ไขปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

4.1. ทุนนิยม (capitalism/free market)

4.1.1. ผู้บริโภคแสวงหาความพอใจสูงสุด ผู้ผลิตแสวงหากำไรสูงสุด

4.1.2. ใช้ทรัพยากรอย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ

4.1.3. ขาดความเสมอภาค ความเท่าเทียม ผันผวนง่าย

4.1.4. ใช้กลไกราคาแก้ไขปัญหา (invisible hand)

4.2. สังคมนิยม (centralized planning economy/control market)

4.2.1. เกิดความเท่าเทียม ปัญหาสิ่งแวดล้อมน้อย

4.2.2. ใช้ทรัพยากรไม่มีประสิทธิภาพ ถูกจำกัดเสรี โอกาสและทางเลือก

4.3. ผสม(mixed economy)

4.3.1. รัฐบาลกำหนดราคาขั้นต่ำและขั้นสูง

4.3.2. กลไกตลาดยังมีบทบาท

4.3.3. มีเสรีในการทำกิจกรรมทางเศรษฐกิจ