Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นิทาน by Mind Map: นิทาน

1. ที่​มา

1.1. มาจากความต้องการ​ให้​เกิด​ความ​สนุกสนาน​บันเทิง​จึง​ผูกเรื่อง​ขึ้น​หรือ​นา​เรื่อง​ไป​ผสมผสาน​กับ​เรื่อง​ที่​มี​อยู่​เดิม 2.มาจาก​ความ​ต้องการ​อบรม​สั่งสอน​ในแง่ดีของพุทธศาสนาให้ความรู้​ด้าน​คติธรรม​สอนใก้คนประพฤติ​ดี​ในสิ่งที่ดีงาม 3.มาจากการยกตัวอย่างประกอบค่าอธิบาย​ จึงมีการสมมุติ​เรื่องราว​ขึ้น​มา​ เพื่อ​ให้​เข้าใจ​ชัดเจน​ยิ่งขึ้น​

2. ประเภทของนิทาน

2.1. แบ่งออกเป็น​14ประเภท​ได้แก่ 1.นิทานปรัมปรา​หรือนิทานทรงเครื่อง 2.นิทานท้องถิ่น​หรือนิทานประจำ​ท้องถิ่น 3.นิทานประเภท​อธิบายหรือนิทานอธิบาย​เหตุ 4.นิทานชีวิต 5.นิทานเรื่อง​ผี 6.นิทานวีรบุรุษ 7.นิทานคติสอนใจ​หรือนิทานประเภท 8.นิทานศาสนา 9.นิทานชาดก 10.ตำนานหรือเทพนิยาย 11.นิทานสัตว์ 12.นิทานตลก 13.นิทานเข้าแบบ 14.นิทานปริศนา​

3. ลักษณะ​ของนิทาน

3.1. นิทานพื้นบ้านมีลักษณะ​เฉพาะ​ที่เห็นเด่นชัด​ คือเป็นเรื่อง​เล่าที่มีการดาเนินเรื่องอย่างง่ายๆโครงเรื่องไม่ซับซ้อน​ วิธี​การที่เล่าก็เป็นไปได้ง่ายตรงไปตรงมากล่าวถึงตัวละครสำคัญ​ของเรื่องอาจเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่ของพระเอกหรือนางเอกแล้วดำเนินเรื่องไปตามเวลาปฎิทิน​ตัวละครเอก

4. คุณ​ค่าของนิทาน

5. 1.นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน​การเล่านิทานในโอกาสต่างๆ 2.นิทานช่วยกระชับความสัมพันธ์​ให้ผู้ใหญ่​และเด็ก 3.นิทานให้การศึกษาสร้างจิตนาการ 4.นิทานให้ข้อคิดหรือคติเตื่อนใจนิทานไม่ได้ให้ความสนุกอย่างเดียว 5.นิทานช่วนสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตในหลายๆด้วน