Get Started. It's Free
or sign up with your email address
นิทาน by Mind Map: นิทาน

1. ที่มา

1.1. มาจากความต้องการให้เกิดความสนุกสนาน บันเทิง

2. ประเภท

2.1. แบ่งออกเป็น14 ประเภท ได้แก่ 1 นิทานปรัมปรา 2 นิทานท้องถิ่น 3 นิทานประเภทอธิบาย 4 นิทานชีวิต 5 นิทาเรื่องผี 6 นิทานวีรบุรุษ 7 นิทานคติสอนใจ 8 นิทานศาสนา 9 นิทานชาดก 10 เทพนิยาย 11 นิทานสัตว์ 12 นิทานตลก 13 นิทานเข้าแบบ 14 นิทานปริศนา

3. ลักษณะของนิทาน

3.1. นิทานพื้นบ้านมีลักษณะเฉพาะที่เห็นเด่นชัด คือเป็นเรื่องเล่าที่มีกรดำเนินเรื่องอย่างง่ายๆ โครงเรื่องไม่ซับซ้อน วิธีการเล่าก็เป็นไปอย่างง่ายๆ ตรงไปตรงมา

4. คุณค่าของนิทาน

4.1. 1 นิทานให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน 2 ช่วยผ่อนคลายขณะทำงาน 3 นิทานให้การศึกษาและเสริมสร้างจิตนาการ 4 นิทานให้ข้อคิดและคติเตือนใจ 5 นิทานช่วยสะท้อนให้เห็นสภาพของสังคมในอดีตหลายๆด้าน

5. ความหมาย

5.1. เรื่องเล่าสืบต่อกันมา มุ่งให้เห็นความบันเทิง แทรกแนวคิด คติสอนใจ จนเป็นมรดกของวัตนธรรมไทยอย่างหนึ่ง