เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ by Mind Map: เครือข่ายคอมพิวเตอร์

1. ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.1. เครือข่ายส่วนบุคคล (PAN)

1.2. เครือข่ายเฉพาะที่ (LAN)

1.3. เครือข่ายนครหลวง (MAN)

1.4. เครือข่ายวงกว้าง (WAN)

2. รูปร่างเครือข่าย

2.1. เครือข่ายแบบบัส

2.2. เครือข่ายแบบวงแหวน

2.3. เครือข่ายแบบดาว

2.4. เครือข่ายแบบเมช

3. ลักษณะของเครือข่าย

3.1. เครือข่ายแบบรับ-ให้บริการ (Client-Server)

3.2. เครือข่ายระดับเดียวกัน (P2P)

4. โพรโทคอล

4.1. TCP/IP

4.2. Wi-Fi

4.3. IrDA

4.4. Bluetooth