Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SINTAXI by Mind Map: SINTAXI

1. La predicació verbal

1.1. El subjecte

1.1.1. TIPUS

1.1.1.1. Prototípic

1.1.1.1.1. Paper temàtic: agent

1.1.1.1.2. Estructura: sintagma

1.1.1.1.3. Posició: preverbal

1.1.1.1.4. Animacitat: és un ésser animat

1.1.1.1.5. Elisió: sol estar sobreentès

1.1.1.2. No prototípic

1.1.1.2.1. Paper temàtic: Altre que no sigui agent

1.1.1.2.2. Estructura: pot ser una oració

1.1.1.2.3. Posició: postverbal

1.1.1.2.4. Animacitat: pot ser un ésser no animat

1.1.2. Subjecte gramatical

1.1.2.1. Concorda amb el verb

1.1.2.1.1. No sempre coinsideixen

1.1.3. Subjecte logic

1.1.3.1. Experimentador de la situació

1.1.3.1.1. No sempre coinsideixen

1.1.4. La pronominalització

1.1.4.1. Només quan és un SN quantificat i amb posició postverbal.

1.1.5. Canvi de preposicions

1.1.5.1. *en* i *amb* canvien a *a* o *de* davant d'un infinitiu.

1.1.6. Caiguda de preposicions

1.1.6.1. *a*, *de*, *en*, *amb* cau davant de la conjunció *que*.

1.2. El complement directe

1.2.1. TIPUS

1.2.1.1. Prototípic

1.2.1.1.1. Animacitat: inanimat

1.2.1.1.2. Posició: inmediatament darrere el verb

1.2.1.1.3. Estructura: SN sense preposicó

1.2.1.1.4. Verbs: Transitius

1.2.1.1.5. Paper temàtic: tema

1.2.1.2. No prototípic

1.2.1.2.1. Animacitat: ésser animat

1.2.1.2.2. Posició: intercalació i focalització

1.2.1.2.3. Estructura: oració

1.2.1.2.4. Paper temàtic: pacient i experimentador

1.2.2. Quan posem preposició

1.2.2.1. Duplicació de pronom fort i feble

1.2.2.2. Devant d'un quantificador

1.2.2.3. Pronominal i alteració de l'ordre

1.2.3. Pronominalització

1.2.3.1. em,ens / et,us / es / el,la,els,les / en / ho

1.3. Complement indirecte

1.3.1. TIPUS

1.3.1.1. Destinatari

1.3.1.1.1. Paper temàtic: de destinatari

1.3.1.1.2. Verbs: de transmissió física, comunicació, despossessió

1.3.1.1.3. Estructura: a + Sintagma preposicional

1.3.1.1.4. Posició: darrere del CI

1.3.1.1.5. Animacitat: destinatari animat

1.3.1.2. Experimentador

1.3.1.2.1. Paper temàtic: experimentador

1.3.1.2.2. Verbs: psicòlogics i de necessitat o obligació

1.3.1.2.3. Estructura: a + Sintagma preposicional

1.3.1.2.4. Posició: posició inicial (es duplica amb un pronom feble)

1.3.1.2.5. Animacitat: animat

1.4. Complement de règim verbal

1.4.1. Prototípic

1.4.1.1. Paper temàtic: tema

1.4.1.2. Verbs: pronominals o no pronominals

1.4.1.3. Estructura: sintagma preposicional

1.4.1.4. Posició: postverbal

1.4.1.5. Animacitat: inanimat

1.4.2. No prototípic

1.4.3. La pronominalització

1.4.3.1. *en* substitueix el complement introduït per la preposició *de* i *hi* substitueix el complement introduït per qualsevol preposició que no sigui *de*.

1.5. Els complements adjunts o circumstancials

1.5.1. Característiques

1.5.1.1. Amplia caracterització semantica: lloc, temps, manera, instrument

1.5.1.2. Verbs que n'admeten: tots

1.5.1.3. Estructura variada: sintagma preposicional, sintagma adverbial, sintagma nominal, oració

1.5.1.4. Posició: N'hi pot haver més d'un en una oració

1.5.1.5. Pronominalització: en: els introduïts per la preposició *de* / hi: els introduïts per qualsevol preposició que no sigui *de*.

1.5.2. Els adjunts del predicat (TIPUS)

1.5.2.1. Locatiu: el lloc

1.5.2.2. Companyia: expressa concomitància

1.5.2.3. Instrumental: indica el mitjà

1.5.2.4. Grau: quantifica el verb

1.5.2.5. Manera: qualifica i relaciona

1.5.2.6. Causa: el motiu

1.5.2.7. Agent: qui fa l'acció en oracions passives

1.5.2.8. Mesura: indiquen preu, pes, llargada...

1.5.3. Adjunts oracionals (TIPUS)

1.5.3.1. Temporals: localitzen la situació

1.5.3.2. Aspectuals: indiquen la fase, la duració, la freqüència, la reiteració de la situació

1.5.3.3. Altres: Avaluen el contingut

2. La predicació no verbal

2.1. Atribut

2.1.1. Oracions copulatives

2.1.1.1. Identificació

2.1.1.2. Decaracterització

2.1.1.3. Locatives, temporals o modals

2.1.2. Estructura

2.1.2.1. Sintagma adjectival

2.1.2.2. Participi passat

2.1.2.3. Sintagma preposicional

2.1.2.4. Sintagma nominal

2.1.2.5. Oració

2.1.3. Verbs de les oracions copulatives

2.1.3.1. El copulatiu ser

2.1.3.2. Els quasicopulatius

2.1.3.3. Semblar i pareixer

2.1.3.4. Estar, quedar, romandre i restar

2.1.3.5. Continuar i seguir

2.1.3.6. Esdevenir, resultar, tornar-se, fer-se, acabar i parar

2.2. Pronominalització de l'atribut

2.2.1. Estructures

2.2.1.1. Sintagma adjectival

2.2.1.2. Sintagma nominal

2.2.1.3. Sintagma preposicional

2.2.1.4. Sintagma adverbial

2.2.1.5. Oració

2.2.2. Construccions

2.2.2.1. D'identificació

2.2.2.2. Locatives i temporals

2.3. Predicatiu

2.3.1. TIPUS

2.3.1.1. El predicatiu de subjecte

2.3.1.2. El predicatiu de CD

2.3.2. Obligatoris i opcionals

2.3.3. Estructura

2.3.3.1. És un sintagma adjectival i també pot ser un sintagma nominal o un sintagma preposicional.

2.3.4. Pronominalització

2.3.4.1. Amb el pronom *hi*

3. Estructura de les oracions (intro)

3.1. Estructura argumental

3.1.1. Els arguments

3.1.2. Els adjunts

3.2. Papers temàtics

3.2.1. Agent

3.2.2. Causa

3.2.3. Tema / Pacient

3.2.4. Experimentador

3.2.5. Destinatari o meta

3.2.6. Origen o font

3.2.7. Locatiu

3.3. Tipus de verbs

3.3.1. Acció

3.3.2. Moviment

3.3.3. Percepció

3.3.4. Comunicació

3.3.5. Transmissió

3.3.6. Psicològics