Visual design Shopee

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Visual design Shopee by Mind Map: Visual design Shopee

1. họa hình

1.1. vuông

1.2. tròn

2. font chữ

2.1. helvetica neue

2.1.1. văn bản

2.1.1.1. chữ đen nền trắng

2.1.2. tiêu đề nhỏ

2.1.2.1. cam nền trắng

2.1.3. tiêu đề to

2.1.3.1. chữ trắng nền cam

3. màu sắc