Điều chỉnh chương trình dạy học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Điều chỉnh chương trình dạy học by Mind Map: Điều chỉnh chương trình dạy học

1. Đáp ứng nhu cầu

2. Sự tham gia của các bên liên quan

3. Lập kế hoạch tập thể

4. Xây dựng chương trình trong thực tế

5. Quản lý và đánh giá học sinh