SZÖVEGTIPOLÓGIA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SZÖVEGTIPOLÓGIA by Mind Map: SZÖVEGTIPOLÓGIA

1. statikus kritériumrendszer

1.1. szövegtípus-kritériumok nyelvészeti, pragmatikai elvek alapján

1.2. kritériumrendszerükkel leírhatónak és elkülöníthetőnek vélik az egyes szövegtípusokat

1.3. a magyar szövegtani diskurzusnál összetettebbek, pragmatikaibbak

1.4. példák

1.4.1. Sandig

1.4.1.1. 3 jellemző kombinációival leírhatók a hétköznapi szövegek

1.4.1.1.1. +/- beszélt

1.4.1.1.2. +/- spontán

1.4.1.1.3. +/- monologikus

1.4.2. Ermert

1.4.2.1. 5 dimenzió - ezeket tovább-bontja

1.4.2.1.1. cselekvésdimenzió

1.4.2.1.2. tematikai dimenzió

1.4.2.1.3. szituációdimenzió

1.4.2.1.4. nyelvi-strukturális dimenzió

1.4.2.1.5. formális dimenzió

1.4.3. Lux

1.4.3.1. a szövegek 3 szemiotikai aspektusuk alapján csoportosíthatók

1.4.3.1.1. a világ leképezése

1.4.3.1.2. kommunikatív funkció

1.4.3.1.3. egyedi struktúra

1.5. összegző osztályozás kritériumai

1.5.1. beszélt - írott

1.5.2. monológ - párbeszéd

1.5.3. spontán - tervezett

1.5.4. hagyományos - nem hagyományos

1.6. Gülich-Raible

1.6.1. szövegtípusokra vonatkozó tudás

1.6.1.1. intuitív, preteoretikus szövegfajta-fogalom

1.6.1.1.1. mindennapi nyelvhasználatban

1.6.1.1.2. professzionális tevékenységekben, amelyek közvetlen operációs kapcsolatban állnak a szöveggel

1.6.1.2. a nyelvészeti szövegelemzés szövegfajta-fogalma

1.6.1.2.1. cél: tudományos definíció és jellemzés

2. rugalmasabb kritériumrendszer

2.1. elgondolások

2.1.1. Beaugrande-Dressler

2.1.1.1. szövegtípus és intertextualitás összekapcsolása

2.1.1.1.1. alapja: összehasonlítás kognitív művelete

2.1.2. Elisabeth Gülich

2.1.2.1. a szövegfajtákra objektív, szövegvilágtól független definíció nem adható

2.1.2.2. a szövegfajták közötti különbségtevés a kommunikációban részt vevők számára fontos

2.1.2.3. etnometodológia

2.1.2.3.1. a szövegfajták, azok fogalmai a kommunikatív interakcióban konstituálódnak

2.1.3. Enkvist

2.1.3.1. szövegtípus = normafogalom

2.1.3.1.1. más szövegtípusok tulajonságaival és az aktuális szöveg jellemzőivel kontrasztban értelmezhető

2.1.4. Bartsch

2.1.4.1. norma

2.1.4.1.1. szociokulturálisan meghatározott mintarendszer

2.1.4.1.2. orientáló minta

2.1.4.1.3. dinamikus fogalom

2.1.4.1.4. rugalmas stabilitás elvén: alkalmazója mindig feldolgozza a nyelvi mellett a szituációs és szociális kogníciókat is

2.1.5. kognitív nyelvészet

2.1.5.1. prototípuselmélet

2.1.5.2. nyelvi elemek holisztikus egységként való felfogása

2.1.5.2.1. a szövegtípusokra vonatkozó tudásra is érvényes

2.1.5.3. a szövegfajtát a kommunikációs helyzetben lehet meghatározni

2.1.5.3.1. a beszélő/hallgató sorolja be az adott szöveget valamely szövegtípusba

2.2. új szempontok

2.2.1. kifejtettség/bennfoglalás mértéke

2.2.2. a nézőpont jelöltsége

2.2.3. a kommunikációs színterek jellemzői

2.2.4. a szöveg értelemszerkezetének tipikus jellemzői

2.2.5. a szöveg általános szerkezetének típusspecifikus jellemzői

2.2.6. a stílus

3. definíció

3.1. a szöveg mint kommunikációs jelenség megközelítésének az egyik lehetséges általános módja

3.2. a szöveg mint értelmi egység tipikusan jellemző műveleti és szerkezeti felépítéséből levezetve