Get Started. It's Free
or sign up with your email address
TGH Media by Mind Map: TGH Media

1. Facebook ads

1.1. Quy trình triển khai facebook ads

1.1.1. Tiếp nhận sản phẩm yêu cầu marketing

1.1.2. Nghiên cứu sản phẩn

1.1.2.1. Bảng phân tích sản phẩm

1.1.3. Nghiên cứu thị trường

1.1.3.1. Bảng phân tích thị trường

1.1.4. Lập kế hoạch thực thi chi tiết, dự trù chi phí và kết quả

1.1.4.1. Bảng kế hoạch marketing

1.1.5. Chuẩn bị nội dung quảng cáo dự theo sản phẩm và thị trường

1.1.6. Tiến hành quảng cáo theo kế hoạch đã đưa ra

1.1.6.1. Danh sách nội dung quảng cáo

1.1.7. Đo lường theo dõi quảng cáo

1.1.8. Đối chiếu bảng kết quả quảng cáo và bản kế hoạch MKT

1.1.8.1. Bảng kết quả quảng cáo

1.1.9. Đánh giá chiến dịch quảng cáo

1.1.10. Thực hiện tối ưu hóa quảng cáo nâng cao hiệu quả

1.1.11. Tổng kết chi phí kết quả thực tế đạt được

1.1.11.1. Báo cáo kết quả chiến dịch

1.1.12. Rút kinh nghiệm và bài học từ chiến dịch vừa thực hiện

1.2. Khách hàng đã có fanpge

1.2.1. Tối ưu fanpage theo checklist

1.3. Chưa có fanpage

1.3.1. Thực hiện tạo fanpage theo quy trình

1.3.1.1. Bước 1: Xác định mục tiêu fanpage

1.3.1.1.1. Bảng đề xuất mục tiêu

1.3.1.2. Bước 2: Dự đoán đối tượng fanpage: Độ tuổi, giới tính, vị trí ....

1.3.1.2.1. Bảng đề xuất mục tiêu

1.3.1.3. Bước 3: Xác định vị trí đối tượng trên online & offline

1.3.1.3.1. Danh sách địa chỉ hoạt động của đối tượng tiềm năng

1.3.1.4. Bước 4: Tiến hành nghiên cứu chi tiết đối tượng theo dự đoán

1.3.1.4.1. Bảng phân tích đối tượng chuẩn

1.3.1.5. Bước 5: Lập kế hoạch thực hiện fanpage dựa vào mục tiêu và đối tượng

1.3.1.5.1. Kế hoạch thực hiện

1.3.1.6. Bước 6: Triển khai kế hoạch đã đề ra

1.3.1.7. Bước 7: Đo lường kết quả đạt được

1.3.1.8. Bước 8: Kết quả có đạt được mục tiêu không

1.3.1.9. Bước 9: Tối ưu chiến dịch

1.3.1.9.1. Bảng kế hoạch điều chỉnh tối ưu

1.3.1.10. Bước 10: Điều chỉnh kế hoạch

1.3.1.10.1. Bảng kế hoạch đã điều chỉnh

1.3.1.11. Bước 11: Lập báo cáo

1.3.1.11.1. Bảng báo cáo

1.3.1.12. Bước 12: Đánh giá rut kinh nghiệm

1.3.1.12.1. Bảng tổng kết

2. Google ads

2.1. Quy trình triển khai

2.2. Tính toán chi phí dịch vụ

3. Seo website

3.1. Quy trình triển khai dự án seo