Trình bày trang

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trình bày trang by Mind Map: Trình bày trang

1. Chọn hướng trang

1.1. Trang đứng

1.1.1. Portrait

1.2. Trang nằm ngang

1.2.1. Landscape

2. Đặt lề trang

2.1. Lề trái

2.1.1. Left

2.2. Lề phải

2.2.1. Right

2.3. Lề trên

2.3.1. Top

2.4. Lề dưới

2.4.1. Bottom