Harte konceptesh

KIMI XI

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Harte konceptesh by Mind Map: Harte konceptesh

1. -->Perqendrimi ​ 1.Rritja e [R] ; Zvogëlimi i [P]​ zhvendosin ekuilibrin djathtas (-->) ​2.Rritja e [P] ; Zvogëlimi i [R]​ zhvendosin ekuilibrin majtas (<--)​

2. -->Reaksione ekzotermike : 1.Shoqërohen me çlirim nxehtësie​ 2.Temperatura e mjedisit rritet​ 3. ∆H < 0 (vlerë negative)​ 4.Energjia e reaktantëve > energji e produkteve​ 5.Reaktantët --> produkt + energji​ 6.Shembuj: reaksionet e djegies, bashkimit, frymëmarrja, etj. -->Reaksionet endotermike :​ 1.Shoqërohen me thithje të nxehtësisë​ 2.Temperatura e mjedisit ulet​ 3.∆H > 0 (vlerë pozitive)​ 4.Energjia e reaktantëve < energjia e produkteve​ 5.Reaktantë + energji  produkt​ 6.Shembuj: reaksionet e shpërbërjes, fotosinteza,etj

3. ->Simboli i tij eshte dy shigjeta me kahe të kunderta.​ ->Karakteristikat:​ 1.Zhvillohet gjithmonë në sistem të mbyllur​ 2.Ka karakter dinamik​ 3.Përqëndrimet në gjendjen e ekuilibrit janë konstante​ 4.Zhvillohet në dy kahe ​ 5.Ne konstanten e ekuilibrit përqëndrimet e substancave te ngurta dhe të lëngëta nuk merren parasysh (përqëndrimi i tyre është madhesi konstante)​ 6.Klasifikohen në:​ -Ekuilibër homogjen (gjendje fizike të njejta)​ -Ekuilibër heterogjen (gjendje fizike të dryshme)

4. -->Rritja e siperfaqes së kontaktit rrit shpejtësinë e reaksionit. ​ 1.Kjo arrihet duke e copëtuar substancën ose duke e bluar në pluhur.​ 2.Kjo ndodh sepse:​ Më shumë grimca janë të ekspozuara ndaj reaktantit tjetër​ 3.Rritet numri i goditjeve.​ 4.Rritet numri i goditjeve te frytshme.​ 5.Rritet shpejtësia e reaksionit dhe reagimit.​

4.1. -->Rritja e përqëndrimit rrit shpejtësinë e reaksionit.​ Kjo sepse :​ 1.Rritet numri i grimcave për njësi vëllimi.​ 2.Rritet numri i goditjeve.​ 3.Rritet numri i goditjeve të frytshme.​ 4.Rritet shpejtësia e reaksionit.

4.1.1. -->Rritja e trysnisë rrit shpejtësinë e reaksionit.​ Kjo sepse:​ Rritja e trysnisë e ngjesh gazin. Grimcat afrohen më pranë njëra-tjetrës, goditen më shpejt, goditjet e frytshme ndodhin më shpejt, shpejtësia e reaksionit rritet.​

5. 1.Termokimia eshte degë e kimisë e cila studion energjinë që shoqëron ndryshimet fizike ose reagimet kimike.​ 2.Reaksionet që shoqërohen me ndryshime energjitike i quajmë reaksione termokimike, dhe ato klasifikohen ne reaksione :ekzotermike dhe endotermike.

6. Hapat per zgjidhjen e ushtrimit :​ 1.Barazohet reaksioni​ 2.Shkruhet reaksioni me anë të strukturave​ 3.Njehsohet energjia e përthithur​ 4.Njehsohet energjia e çliruar ​ 5.Njehsohet ndryshimi energjitik:​ Ndryshimi energjitik = energji e përthithur – energji e çliruar​ Gjykohet nëse reaksioni është ekzotermik apo endotermik

7. -->Rritja e temperaturës rrit shpejtësinë e reaksionit.​Kjo sepse:​ 1.Me rritjen e temperaturës, rritet lëvizshmëria e grimcave, si pasojë grimcat goditen më shpejt, goditjet e frytshme ndodhin më shpejt, shpejtēsia e reaksionit rritet.​ 2.shpejtësia e çastit llogaritet:​ V = γ∆t/10​ 3.Rritja e temperatures me 10◦C e rrit shpejtesine e reaksionit 2-4 herë.​

8. Trysnia ndikon vetëm në ekuilibrat ku kemi substanca të gazta. (Gazet kanë aftesi të ngjishen)​ a) shqyrtojmë gjendjen fizike të specieve në ekuilibër​ b) llogarisim numrin e moleve të substancave të gazta në të majtë dhe në të djathtë të ekuilibrit.​ ->Ndikimi: ​ Rritja e trysnisë e zhvendos ekuilibrin në kahun që ka numër më të vogël molesh substancash të gazta.​ P=1/V​ Rritet trysnia -> zvogëlohet vëllimi -->zvogëlohet nr.moleve gaz​

9. -->Temperatura :​ 1.Rritja e temperaturës favorizon reaksionin endotermik.​ 2.Zvogëlimi i temperaturës favorizon reaksionin ekzotermik

10. ->Parimi i Le Shatelje : Për një sistem në ekuilibër, nëse ndryshojmë njërin nga faktorët e jashtëm (përqëndrim, temperaturë, trysni); ekuilibri kimik zhvendoset në kahun që “kundershton” ndryshimin e bërë.​ ->Faktorët që ndikojnë në ekuilibrin kimik:​ 1.Përqëndrimi ​ 2.Temperatura​ 3.Trysnia ​ ->Katalizatori nuk e zhvendos ekuilibrin kimik, por përshpejton si reaksionin e drejtë, edhe atë të zhdrejtë.

11. Termokimia

12. Ekuilibri Kimik

13. Kinetika kimike

13.1. Kinetika Kimike eshte pjesë e kimisë që studion shpejtësinë e reaksionit, mekanizmin e zhvillimit të reaksionit, faktorët që ndikojnë në të, si dhe ligjet që lidhin faktorët me shpejtesinë e reaksionit.

13.1.1. Shpejtesia e reaksionit :​ ->Tregon:​ Sa shpejt formohen produktet e reaksionit nisur nga substancat nistore.​ ->Përcaktohet duke matur:​ 1.Sa shpejt harxhohen substancat nistore ​ 2. Sa shpejt formohen produktet​ ->Matet me ndryshimin e një madhësie, që ndodh në njësi të caktuar kohe:​ 1.Ndjekja e ndryshimit të masës së përzierjes së reaksionit.​ 2.Ndjekja e ndryshimit të vëllimit të gazit që çlirohet.​ 3.Ndjekja e ecurisë së reaksionit që shoqërohet me precipitim.

13.1.1.1. ->Teoria e goditjeve :​ 1.Shpejtësia e reaksionit kimik varet nga numri i goditjeve efikase për një njësi kohe.​ 2.Në mënyrë që reaktantët të bashkëveprojnë me njëri-tjetrin dhe reaksioni të perfundojë duhet që:​ 3.Grimcat e tyre përbërëse të goditen (perplasen)me njëra-tjetrën;​ 4.Gjatë goditjeve,grimcat fitojnë mjaftueshëm energji;​ 5.Goditjet midis grimcave te realizohen sipas pozicioneve të pershtatshme,(të jenë goditje efikase),në mënyrë që të prishen lidhjet e vjetra kimike dhe të formohen lidhje të reja.​

13.2. Shpejtesia mesatare eshte raporti i ndryshimit të përqëndrimit të reaktantit/produktit me ndryshimin e kohës. ​ V= ± ∆C / ∆t​ (-) kur nisemi nga reaktanti sepse reaktantët zvogëlojnë sasinë me kalimin e kohës të zhvillimit të reaksionit.​ (+) kur nisemi nga produkti sepse produktet e rrisin sasinë me kalimin e kohës të zhvillimit të reaksionit.

13.2.1. 1.Shpejtesia e castit eshte shpejtësia e reaksionit në një çast të caktuar kohe.​ 2.Ligji i shpejtësisë: shpejtësia e reaksionit është në përpjestim të drejtë me prodhimin e përqëndrimit të reaktantëve të ngritura në fuqi sa koeficientët përkatës të tyre.​ 3.Trajta matematikore:​ V= k * [A]x * [B]y

13.3. -->Shkalla e reagimit ndryshon në varësi të substancave që reagojnë.​ Për të kuptuar këtë ndikim ndjekim: ​ 1.eksperimentin e bashkëveprimit të Zn me HCl dhe me CH3COOH.​ 2.Zn + HCl --> acid i forte/ ndodh me shpejt reagimi​ 3.Zn + CH3COOH--> acid i dobet/ ndodh me ngadale reagimi​ 4.Ose duke vënë të bashkëveprojnë metale të ndryshme me acidin HCl.​

13.3.1. -->Katalizatorë janë substanca të formuara kimikisht nga atome,molekula dhe jone të cilat:​ 1)Ulin energjinë e aktivizimit​ 2)Rrisin shpejtësinë e reaksionit​ 3)Kanë karakter specifik​ 4)Për nga përbërja kimike dhe sasiore dalin të pandryshuara nga reaksioni.​ -->Nëse gjendja fizike e katalizatorit dhe reaktantit është e njëjtë,kataliza është homogjene.​ -->Nëse gjendja fizike e katalizatorit dhe reaktantit është e ndryshme,kataliza është heterogjene.​

13.4. Faktoret qe ndikojne ne shpejtesine e reaksionit :​ 1.Përqëndrimi​ 2.Trysnia​ 3.Temperatura​ 4.Shkalla e grimcimit ​ 5.Natyra kimike e substancave​ 6.Katalizatori​