Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ by Mind Map: Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ

1. Khái niệm biểu đồ

2. Ưu điểm của biểu đồ

3. Một số dạng biểu đồ thường dùng