Педагогічні умови математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогічні умови математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку by Mind Map: Педагогічні умови математичної компетентності дітей старшого дошкільного віку

1. Підготовчий етап

1.1. мотивація написання, вибір теми, мети, завдань дослідження, добір матеріалу

2. Етап структурування

2.1. складання плану, видобування логічних структурних зв’язків;

2.2. чітке визначення концепції;

2.3. добір і розташування матеріалу в такому порядку, за якого максимально висвітлюється проблема, простежується власне її бачення та окреслюються шляхи її вирішення;

2.4. oбґрунтування актуальності дослідження

2.5. визначення об’єкта, предмета, мети й завдань дослідження

3. Етап написання роботи

3.1. виклад матеріалу в окремих структурних частинах з дотриманням логічного зв’язку між ними, збереженням цілісності інформації;

3.2. робота з довідковою літературою

3.3. оформлення посилань

3.4. розмежування власних думок і запозичених з наукових джерел

3.5. удосконалення навичок основних видів мовленнєвої діяльності

3.6. роботи з текстом – адекватне його сприйняття

3.7. вироблення однакового стилю викладу матеріалу в різних структурних частинах роботи

4. Етап редагування й корекції написаного

4.1. виправлення помилок

4.2. стилістичне редагування

4.3. оригування викладу шляхом вилучення зайвого або додавання нової інформації тощо

5. Етап апробації магістерської роботи

5.1. виступи на студентських науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях кафедри, на заняттях гуртка, участь у роботі проблемних груп

5.2. виступи на засіданнях методоб’єднань під час педагогічної практики

6. Етап підготовки до захисту магістерської роботи

6.1. ознайомлення наукового керівника з остаточним текстом дослідження

6.2. рецензування роботи кандидатом або доктором наук

6.3. написання тексту доповіді

6.4. тренування, робота на голосом, мімікою, жестами

7. Етап захисту й участі в науковій дискусії

7.1. виступ з доповіддю

7.2. відповіді на запитання членів ДЕК, присутніх на захисті