Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Khảo sát by Mind Map: Khảo sát

1. Hiện trạng KH

1.1. Website

1.1.1. Có

1.1.1.1. Cũ

1.1.1.1.1. Mong muốn website mới

1.1.1.2. Mới

1.1.2. Không

1.2. Fanpage Facebook

1.2.1. Có

1.2.2. Không

1.3. Loại hình kinh doanh

1.3.1. Sản phẩm

1.3.1.1. Mới hoàn toàn

1.3.1.2. Đã có trên thị trường

1.3.2. Dịch vụ

1.4. Đối thủ

1.4.1. Đã có

1.4.1.1. Đối thủ mạnh hơn

1.4.1.2. Đối thủ yếu hơn

1.5. Sản phẩm/Dịch vụ

1.5.1. Đã có thông tin, hình ảnh. giấy phép...

1.5.2. Chưa có

1.5.3. Chưa đầy đủ

2. Nhu cầu Marketing

2.1. Tăng thương hiệu

2.2. Tăng chuyển đổi

2.3. Thời gian

3. Ngân sách Marketing