Alternativne oblike preverjanja in ocenjevanja

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Alternativne oblike preverjanja in ocenjevanja by Mind Map: Alternativne oblike preverjanja in ocenjevanja

1. Izpiti "odprtih knjig"

1.1. ni treba znati vseh podrobnosti na pamet

1.2. okvirno znanje-vedo kje in kaj poiskati

1.3. vprašanja na ravni analize, povezovanja, uporabe

1.4. podobno realni situaciji-znati uporabiti vire (strokovnjaki v službi)

2. Pisni izpiti z vnaprej znanimi vprašanji

2.1. 1. seznam vseh možnih vprašanj

2.2. vprašanja višjega nivoja

2.3. 2. nekaj primerov vprašanj, podobnih tistim na izpitu

3. Samoocenjevanje

3.1. aktivna vloga študenta pri ocenjevanju

3.1.1. ocenjevanje=1.postavljanje kriterijev; 2.zbiranje dokazil; 3.presoja do kolikšne mere so bili doseženi

3.1.1.1. študente vključiti tudi v 2. in 3. fazo

3.1.1.1.1. čutijo se bolj odgovorne za celoten proces-ownership

3.2. ekonomično

3.3. kompetenca "razmišljajočega profesionalca"

4. Kolegialno ali vzajemno ocenjevanje

4.1. peer assessment

4.2. seznanjanje s kriteriji ocenjevanja in prispevanje s konstruktivnimi pripombami k učenju drugih

4.3. dovolj časa; skupinsko vzdušje; anonimnost

5. Dnevniki

5.1. sistematični zapiski o pomembnih učnih izkušnjah in napredku pri učenju

5.2. povezovanje teorije in prakse-pridobivanje poklicne spretnosti

6. Domače naloge

6.1. študentje vnaprej preštudirajo literaturo (npr. poglavje iz učbenika) in to dokažejo s krajšim pisnim izdelkom

7. Ocenjevanje praktičnega izvajanja

7.1. ocenjevanje praktičnih labaratorijskih vaj

7.1.1. Kaj je glavni cilj? 1. Pridobivanje tehničnih spretnosti (ravnanje z aparaturami, izvajanje določenih standardnih postopkov in meritev) 2. Razmevanje logike teh postopkov in uvajanje v samostojno raziskovanje

7.2. ocenjevanje izvajanja določenih poklicnih spretnosti v praksi

7.3. npr. bodoči učitelj pri učnem nastopu v razredu

7.4. npr. zdravnik med diagnostičnim pogovorom z bolnikom

7.5. pomembni so jasni kriteriji

8. Kompleksnejše projektne naloge

8.1. rezultat daljšega študijskega in raziskovalnega dela študentov

8.2. seminarske naloge; diplomske naloge; poročila o projektih...

8.3. dobro opredeljeni kriteriji (znani študentom); mentorstvo; povratne info.

9. Porfolio

9.1. zbirka izdelkov, dokumentov in refleksij o posameznikovih dosežkih in učenju

9.2. orodje za samoocenjevanje lastnih dosežkov kot tudi orodje, s katerim učitelj oceni napredek in rezultat učenja

9.3. zahteva neprestano aktivnost pri predmetu

9.4. razvojni; razstavni; zbirni portfolio

10. Skupinsko ocenjevanje

10.1. razvijanje skupinske soodvisnosti = študent mora zaznati, da je skupni cilj tudi njegov lastni cilj ohraniti lastno odgovornost = skupina ne bo dosegla svojega cilja, če študent ne bo tudi sam prispeval svojega deleža k skupni nalogi

10.2. več načinov

10.2.1. vsak član skupine dobi isto oceno

10.2.2. skupinsko povprečje

10.2.3. seštevek posameznih rezultatov

10.2.4. ocena naključno izbranega člana skupine je ocena celotne skupine

10.2.5. "dodatne točke" se prištejejo k individualnemu rezultatu vsakega posameznika v skupini

10.2.6. člani skupine ocenjujejo vsakega posameznega člana po vnaprej določenih kriterijih