Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở VN nửa cuối thế kỉ 19

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 28: Trào lưu cải cách duy tân ở VN nửa cuối thế kỉ 19 by Mind Map: Bài 28: Trào lưu cải cách duy  tân ở VN nửa  cuối thế kỉ 19

1. I.Tình hình Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX

1.1. +Chính trị

1.1.1. Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương mục ruỗng

1.1.2. -Triều đình tiếp tục thực hiện các chính sách nội trị, ngoại giao lỗi thời, lạc hậu

1.2. +Kinh tế

1.2.1. Nông nghiệp, thủ công nghiệp, thương nghiệp đình trệ, tài chính cạn kiệt, đời sống nhân dân khó khăn

1.3. +Xã hội

1.3.1. Mâu thuẫn về giai cấp và mâu thuẫn về dân tộc ngày càng gay gắt

1.3.2. Phong trào khởi nghĩa nông dân bùng nổ dữ dội

1.3.3. => Trào lưu cải cách duy tân ra đời

2. II. Những đề nghị cải cách ở VN vào nửa cuối Thế kỉ XIX

2.1. -Quan lại, sĩ phu: Trần Đinh Túc, Nguyễn Huy Tế, Đinh Vân Điền,Nguyễn Trường Tộ,Nguyễn Lộ Trạch

2.2. -Nội dung: Đổi mới về nội trị,ngoại giao, kinh tế, văn hóa, quân sự.

3. III.Kết cục của các đề nghị cải cách.

3.1. +Kết cục: Các đề nghị cải cách không được thực hiện

3.1.1. VI: -Các đề nghị còn nhiều hạn chế; Triều đình báo thù, khước từ

3.2. í nghĩa:

3.2.1. Tấn công vào những tư tưởng báo thù

3.2.2. Phản ánh trình độ nhận thức mới của những người Việt Nam hiểu biết, thức thời

3.2.3. Chuẩn bị cho sự ra đời của phong trào Duy Tân đầu thế kỉ XX