ปรัชญาพอเพียงกับการศึกษา

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ปรัชญาพอเพียงกับการศึกษา by Mind Map: ปรัชญาพอเพียงกับการศึกษา

1. นำไปสู่การบริหารสถานศึกษา

1.1. สร้างวัฒนธรรม ปลูกฝังวิถีชีวิต ชุมชนสัมพันธ์

2. การดำรงอยู่ ดำเนินในทางสายกลาง พัฒนาเศรษฐกิจให้ก้าวหน้า

3. องค์ประกอบ

3.1. ๓ ห่วง

3.1.1. 1.มีเหตุผล

3.1.2. 2.พอประมาณ

3.1.3. 3.มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี

3.2. 2 เงื่อนไข

3.2.1. 1.ความรู้

3.2.2. 2.คุณธรรม

3.3. นำไปสู่

3.3.1. 1.เศรษฐกิจ

3.3.2. 2.สังคม

3.3.3. 3.สิ่งแวดล้อม

3.3.4. 4.วัฒนธรรม