نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

This is a Test

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران by Mind Map: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

1. مراکز آموزشی علمی- کاربردی

1.1. امین

1.1.1. اعضای هیئت علمی

1.1.2. دانشجویان

1.1.3. انتشارات

1.1.4. رشته ها

1.2. امام مهدی

1.3. ستاد ناجا

1.4. آماد و پشتیبانی

1.5. شهید ایرانی

1.6. آذربایجان

1.7. اصفهان

1.8. فاتب

1.9. خراسان

1.10. خوزستان

1.11. زنجان

1.12. ....

2. دانشگاه علوم انتظامی امین

2.1. هیات علمی

2.2. دانشکده ها

2.2.1. فرماندهی و ستاد

2.2.2. علوم و فنون اطلاعات و آگاهی

2.2.2.1. کشف علمی جرایم

2.2.2.2. اطلاعات

2.2.2.3. حفاظت

2.2.2.4. علوم اجتماعی

2.2.3. علوم و فنون راهنمایی و رانندگی

2.2.4. علوم و فنون مرزی

2.2.5. علوم و فنون اداری و پشتیبانی

2.2.6. مرکز آموزش بین المللی پلیس

2.2.7. مرکز آموزش عالی عقیدتی و سیاسی

2.2.8. محتمع آموزش عالی زنان پلیس

2.3. انتشارات

2.4. پایگاه اشتراک دانش

3. مرکز مطالعات راهبردی ناجا

3.1. بررسی های راهبردی

3.1.1. پلیس و مشارکت مردمی

3.1.2. پلیس و جرایم سازمان یافته

3.1.3. فضلی مجازی و امنیت عمومی

3.1.4. پلیس و فناوری های نوین

3.1.5. فقه و اخلاق انتظامی

3.1.6. پلیس و حقوق امنیت ملی

3.1.7. پلیس و همکاری بین المللی

3.1.8. پلیس و امنیت پایدار مردمی

3.1.9. پلیس و اشراف اطلاعاتی

3.1.10. ناجا و رسانه

3.1.11. معماری ناجا آینده

3.1.12. ناجا و تمدن نوین اسلامی

3.1.13. نظم و انضباط اجتماعی

3.1.14. نظریه های امنیتی انتظامی

3.1.15. تحولات محیط امنیتی انتظامی

3.1.16. فلسفه نظم

3.2. شذرات ولایت

3.2.1. بیانیه گام دوم انقلاب

3.2.2. پلیس در تراز انقلاب اسلامی

4. پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات

4.1. انتشارت

4.2. مراکز و دفاتر تحقیقاتی

4.2.1. پلیس های تخصصی

4.2.1.1. مدیریت راهبردهای انتظامی

4.2.1.2. جغرافیای انتظامی

4.2.1.3. صنعت و فناوری

4.2.1.4. علوم انتظامی

4.2.1.5. پلیس امنیت

4.2.1.6. پلیس آگاهی

4.2.1.7. پلیس پیشگیری

4.2.1.8. بهداری ناجا

4.2.1.9. سازمان عقیدتی

4.2.1.10. مقابله با جرایم سایبری

4.2.1.11. مبارزه با مواد مخدر

4.2.1.12. ...

4.2.2. پلیس های استانی

4.2.2.1. دفتر تحقیقات کاربردی آذربایجان

4.2.2.2. دفتر تحقیقات کاربردی اصفهان

4.2.2.3. اردبیل

4.2.2.4. ایلام

4.2.2.5. بوشهر

4.2.2.6. ...

4.2.3. حوزه ها

4.2.3.1. هدایت و نظارت ستادی

4.2.3.2. پشتیبانی مفهومی، نظری و آینده پژوهی

4.2.3.3. پاسخ یابی علمی- کاربردی تخصصی

4.2.3.4. پاسخ یابی علمی- کاربردی جغرافیایی

4.2.3.5. دانش نو