მეტაკოგნიცია სასწავლო ოთახში . ეფექტური სწავლების მეთოდები და სწავლის ეფექტიანი სტრატეგიები .ეფექ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
მეტაკოგნიცია სასწავლო ოთახში . ეფექტური სწავლების მეთოდები და სწავლის ეფექტიანი სტრატეგიები .ეფექტური სწავლების კონცეპტუალური საფუძვლები by Mind Map: მეტაკოგნიცია სასწავლო ოთახში . ეფექტური სწავლების მეთოდები და სწავლის ეფექტიანი სტრატეგიები .ეფექტური სწავლების კონცეპტუალური საფუძვლები

1. რა უნდა გაიმეოროს

2. მეტაკოგნიცია არის აზროვნება საკუთარი აზროვნების შესახებ .

3. მოსწავლეზე ორიენტირებული სასწავლო პროცესი გულისხმობს სტუდენტის აქტიურ ჩართვას საკუთარი სწავლის პროცესის დაგეგმვაში, მართვაში , მონიტორინგსა და შეფასებაში .

4. სტუდენტის უნარი, გამოიტანოს დასკვნა იმის თაობაზე, რა და როგორ ისწავლა და დაგეგმოს საკუთარი თვითგანვითარება, არის მეტაკოგნიტური სტრატეგია.

5. რაც უფრო მაღალია მოსწავლის მეტაკოგნიტური აზროვნება, მით უფრო ადეკვატურად იყენებს იგი სწავლის ეფექტიან სტრატეგიებს .

6. მეტაკოგნაციის უნარის გამომუშავება ნიშნავს ,მოსწავლემ ყოველი აქტივობის შემდეგ გაიზროს :

6.1. რა ისწავლა

6.2. რა ვერ გაიგო

6.3. რაში სჭირდება დახმარება

7. სასწავლო შემეცნებითი აქტივობები, რომლებიც მოსწავლეს მეტაკოგნიციის უნარის გამომუშავებაში დაეხმარება არის:

7.1. შეფასება

7.2. თვითშეფასება

7.3. ურთიერთშეფასება

8. სწავლის მრავალფეროვნებაში იგულისხმება :

8.1. ზრდა

8.2. სტრუქტურირება

8.3. დეკლარირება