Opinnäytetyön toteuttamistavat

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Opinnäytetyön toteuttamistavat by Mind Map: Opinnäytetyön toteuttamistavat

1. Tutkimuspainotteinen opinnäytetyö

1.1. Pohjautuu määrälliseen ja laadulliseen tutkimukseen

1.1.1. Laadulliset: kyselyt, haastattelut

1.1.2. Määrälliset: kokeet, kyselyt

1.2. Aiheena työelämän kehittämistarve

1.3. Tarkat tavoitteet ja tutkimisongelmat, tutkimushypoteesit tai tutkimuskysymykset

1.3.1. Opinnäytetyöllä vastataan

1.4. Koottua tietoa ja aineistoa

1.4.1. Tavoitteiden ja tutkimusongelmien ratkaisut, ymmärtäminen ja selittäminen

1.5. Aineiston analysointi

1.5.1. Yksittäinen tutkimus tai osa isompaa tutkimusta

1.6. Järjestelmällinen ja tutkimuksellinen työote

1.7. Tutkimus ja teoria pohjautuu aikaisempaan alan tietoon

1.8. Tulosten esittely keskeinen osa

1.9. Mahdollinen toteuttamistapa omalle työlle

1.9.1. Esim. asiakastutkimus

1.9.2. Oikea toimeksiantaja mahdollinen

2. Toiminnallinen opinnäytetyö

2.1. Taustalla työelämän tarve, esim. ohjeistus, kehitys

2.2. Tutkimusongelman määritys ja tutkimusmenetelmien valinta

2.3. Tutkiva ja kehittävä työote

2.4. Teoreettinen osuus

2.4.1. Ongelman esittely ja tulosten tarkastelu

2.4.2. Ammattialan tietopohja

2.5. Toiminnallinen osuus

2.5.1. Konkreettinen toteutus

2.5.1.1. Esim. Opas, näyttely, tapahtuma

2.6. Käyttään/toimeksiantajan palaute tärkeää

2.7. Kiinnostavin malli

2.7.1. Selkeä tavoite

2.7.2. Hyödyllinen

2.7.3. Toimeksianto oikealta toimijalta

3. Artikkeliopinnäytetyö

3.1. Pohjautuu työelämän kehittämistarpeeseen

3.2. Tutkimuksellinen työote

3.3. Vähintään yksi julkaisukelpoinen artikkeli

3.3.1. Kieli: suomi, ruotsi tai englanti

3.3.2. Kaikkien artikkeleiden tulee muodostaa yhtenäinen kokonaisuus

3.4. Tulosten tulee olla aiemmin julkaisemattomia

3.5. Sopii ajankohtaiselle ja yleisöä kiinnostavalle uudelle aiheelle

3.5.1. Uutuusarvo

3.6. Vaatii kirjoitustaitoa ja tietoa julkaisutoiminnasta

3.7. Poikkeaa perinteisen opinnäytetyön rakenteesta

3.8. Valitaan sopiva julkaisukanava yhdessä ohjaajan kanssa

3.8.1. Oltava tarkkana erilaisten julkaisuun liittyvien käytänteiden kanssa

3.9. Itsellä ei ole kiinnostusta tällä hetkellä tehdä artikkeleita, joten ei sopisi minulle

4. Portfolio-opinnäytetyö

4.1. Tutkimusongelmien/-kysymysten määrittäminen

4.2. Voidaan alkaa koostamaan jo melko aikaisessa vaiheessa opintoja

4.3. Sisältää useamman tuotoksen (esim. video, teksti, ym.), joita opiskelija on tehnyt opintojen aikana

4.3.1. Kootaan yhtenäiseksi kokonaisuudeksi

4.3.1.1. Kokoava kirjallinen raportti

4.3.1.1.1. Pohditaan omaa kehittymistä ja työn etenemistä ja tuloksia

4.4. Vaatii pitkäjänteistä työskentelyä, kiinnostusta aiheeseen, tavoitteellisuutta, suunnitelmallisuutta

4.5. Mahdollistaa eri aiheiden monipuolisen tarkastelun

4.6. Tämän opinnäytetyömallin käyttäminen

4.6.1. Jonkinlainen idea/suunnitelma olisi hyvä olla jo hyvissä ajoin opintoja

4.6.2. Omien tuotosten työstäminen niin että niistä on mahdollista koostaa lopulta yhtenäinen työ

4.6.3. Ei tunnu mahdollisuudelta omaan opinnäytetyöhön