Giao dịch phái sinh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Giao dịch phái sinh by Mind Map: Giao dịch phái sinh

1. Tiềm năng lợi nhuận của giao dịch phái sinh

2. Tài khoản giao dịch phái sinh

2.1. Mở tài khoản ở đâu

2.2. Chuyển tiền vào tài khoản phái sinh

2.3. Đặt lệnh giao dịch

2.3.1. Các loại lệnh phái sinh

2.4. Lãi lỗ trong giao dịch phái sinh

2.5. Bảng giá phái sinh

3. Hợp đồng phái sinh

3.1. Ngày đáo hạn

3.2. Ký hiệu, tên hợp đồng phái sinh

3.3. Mở hợp đồng phái sinh

3.3.1. Sử dụng margin trong tài khoản phái sinh

3.4. Giá trị 1 hợp đồng phái sinh

3.5. Thanh khoản của hợp đồng

3.6. giao dịch mua và bán khống

3.7. Tính lời lãi khi giao dịch phái sinh

3.8. Các loại hợp đồng phái sinh

3.9. Các yếu tố ảnh hướng tới giá hợp đồng phái sinh

4. Phí giao dịch phái sinh

4.1. Biểu phí giao dịch phái sinh

5. Biểu đồ phái sinh

5.1. Phần mềm phân tích biểu đồ phái sinh

6. Lợi ích và rủi ro

6.1. Giao dịch phái sinh đem lại lợi ích gì

6.2. Thuế, phụ phí trong giao dịch phái sinh

6.3. Các loại rủi ro trong giao dịch phái sinh

7. Bắt đầu từ đâu

7.1. Cần bao tiền để giao dịch phái sinh

8. Phân tích để đầu tư phái sinh ntn

8.1. Phân tích tổng quan tình hình kinh tế

8.2. Phân tích xu hướng

8.3. Phân tích chu kỳ

8.4. Các chiến thuật giao dịch, cách chọn điểm vào

8.5. Quản trị vốn trong giao dịch phái sinh