čimbenici koji utječu na rasprostranjivanje organizama na kopnu

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
čimbenici koji utječu na rasprostranjivanje organizama na kopnu by Mind Map: čimbenici koji utječu na rasprostranjivanje organizama na kopnu

1. abiotički

1.1. hibernacija

1.2. estivacija

1.3. listovi u obliku iglica

1.4. temperatura

1.5. nadmorske visine

1.6. slojevitost šuma

1.7. voda

1.7.1. kserofiti

1.7.2. higrofiti

1.7.3. mezofiti

1.7.4. hidrofiti

1.8. utjecaj čovjeka

2. biotički

2.1. razmnožavanje

2.2. odnosi

2.2.1. intraspecijski

2.2.2. interspecijski

2.2.2.1. komenzalizam

2.2.2.2. mutualizam

2.2.2.2.1. mikroza

2.2.2.3. parazitizam

2.2.2.3.1. poluparazitizam

3. endemi

4. relikti