โครงการร่วมมือเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
โครงการร่วมมือเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน by Mind Map: โครงการร่วมมือเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน

1. ปัญหาที่ทำให้เกิดโครงการ

1.1. ภาวะโภชนาการไม่สมดุลในเด็ก

1.1.1. ภาวะโภชนาการต่ำ (ขาดสารอาหาร, ผอม, เตี้ย)

1.1.2. ภาวะโภชนาการเกิน (โรคอ้วน)

1.2. ความไม่ปลอดภัยของอาหาร

2. บทบาทของผู้เกี่ยวข้อง

2.1. อบต. หรือ เทศบาล

2.1.1. อุดหนุนงบประมาณ

2.1.2. สนุบสนุนให้เกิดการผลิตอาหารปลอดภัยในชุมชน

2.2. โรงเรียน

2.2.1. ดูแลโภชนาการที่เหมาะสมกับเด็กในแต่ละวัน

2.3. ชุมชน

2.3.1. ผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพส่งให้โรงเรียน

3. ขั้นตอน

3.1. โรงเรียน

3.1.1. 1. ใช้ Thai school lunch คำนวนปริมาณอาหารที่เด็กต้องการในแต่ละวัน

3.1.2. 2. คณะครูร่วมกันวางแผนตัดสินใจเมนู จนได้รายการวัตถุดิบที่ต้องการ

3.2. อบต.หรือเทศบาล

3.2.1. 1. ประเมินศักยภาพในการผลิตของผู้ผลิตในชุมชน

3.2.2. 2. ชี้แจงโครงการกับผู้ผลิตในชุมชน ขอความคิดเห็น และขออาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ

4. ประโยชน์ของโครงการ

4.1. ต่อเด็ก

4.1.1. ได้อาหารที่มีคุณภาพให้นักเรียนได้ทาน

4.1.2. เด็กมีความสมส่วนมากขึ้น

4.1.3. เด็กมีสุขภาพดีขึ้น

4.1.4. ปลูกฝังทัศคติที่ดีเกี่ยวกับอาหารให้กับเด็ก

4.2. ต่อชุมชน

4.2.1. เป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชน ผู้ผลิตในชุมชนมีช่องทางเพิ่มขึ้น

4.3. ต่อโรงเรียน

4.3.1. คุณครูมีเวลาใส่ใจกับการสอนเพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องพะวงเรื่องอาหาร

5. หลักการระบบการจัดการอาหาร

5.1. อาหารมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน

5.2. อาหารมีความสด สะอาด ปลอดภัย

5.3. ความมั่นคงทางอาหาร

5.4. อาหารศึกษา