XU HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO DÂN TỘC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
XU HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO DÂN TỘC by Mind Map: XU HƯỚNG CỦA PHONG TRÀO DÂN TỘC

1. Biểu hiện của hai xu hướng phong trào dân tộc hiện nay

1.1. Xu hướng thứ hai

1.1.1. Nguyên nhân: Sự phát triển kinh tế, văn hóa đã tạo nên mối liên hệ quốc gia, thúc đẩy các dân tộc xích lại gần nhau.

1.1.2. Các dân tộc của từng quốc gia, kể cả các dân ở nhiều quốc gia muốn liên hiệp lại với nhau.

1.2. Xu hướng thứ nhất

1.2.1. Nguyên nhân: Do sự chín muồi của ý thức dân tộc, sự thức tỉnh về quyền sống của mình.

1.2.2. Được biểu hiện thành phong trào đấu tranh chống áp bức dân tộc.

2. Phương hướng để đảm bảo thống nhất giữa hai xu hướng phát triển của phong trào dân tộc.

2.1. “Đoàn kết bình đẳng, giúp đỡ nhau giữa các dân tộc, cùng xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc đòng thời giữ gìn và phát huy bản chất tốt đẹp của mỗi dân tộc’’.

2.2. Có chính sách phát triển kinh tế ở các vùng dân tộc thiểu số phù hợp, đảm bảo khai thác được thế mạnh địa phương, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

2.3. Phát huy vai trò lãnh đạo của đảng, đảm bảo sự thống nhất trong quốc gia và khu vực.