Chính Sách Quốc Phòng & An Ninh

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Chính Sách Quốc Phòng & An Ninh by Mind Map: Chính Sách Quốc Phòng & An Ninh

1. Những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường quốc phòng và an ninh

1.1. Phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng.

1.2. Kết hợp sức mạnh của dân tộc với sức mạnh của thời đại

1.3. Kết hợp quốc phòng với an ninh

1.4. Kết hợp KT XH với quốc phòng và an ninh.

1.5. Kết hợp quốc phòng và an ninh là sự kết hợp giữa quân đội nhân dân và an ninh nhân dân.

2. Trách nhiệm của công dân

2.1. Trách nhiệm của công dân

2.1.1. Tin tưởng vào chính sách quốc phòng và an ninh của Đảng và NN.

2.1.2. Thường xuyên nêu cao tinh thần cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn tinh vi của kể thù.

2.1.3. Chấp hành pháp luật về chính sách quốc phòng và an ninh. Giữ gìn trật tự an ninh quốc gia.

2.1.4. Chấp hành pháp luật về chính sách quốc phòng và an ninh. Giữ gìn trật tự an ninh quốc gia.

2.2. Trách nhiệm của bản thân

2.2.1. Rèn luyện sức khoẻ.

2.2.2. Học tập, nâng cao trình độ hiểu biết.

2.2.3. Có lối sống lành mạnh.

2.2.4. Không tham gia tệ nạn xã hội.

3. Vai trò nhiệm vụ của an ninh quốc phòng (Giảm tải)