முட்டைகளைப் பாதுகாக்கும் முறைகள்

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
முட்டைகளைப் பாதுகாக்கும் முறைகள் by Mind Map: முட்டைகளைப் பாதுகாக்கும் முறைகள்

1. முட்டைகளை மறைத்து வைத்தல்

1.1. கடலாமை

1.2. வண்ணத்துப்பூச்சி

1.3. வெட்டுக்கிளி

2. அதிகமான முட்டைகளை இடுதல்

2.1. கொசு

2.2. ஈ

2.3. மீன்

2.4. கடலாமை

3. வழவழப்பான திரவத்தால் சூழ்ந்திருத்தல்

3.1. மீன் முட்டை

3.2. தவளை முட்டை

4. அடைக்காத்தல்

4.1. கோழி

4.2. பெங்குவின்

4.3. மைனா

5. முட்டைகளைப் பாதுகாத்தல்

5.1. பாம்பு

5.2. முதலை