Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PHÁ RỪNG by Mind Map: PHÁ RỪNG

1. NGUYÊN NHÂN

1.1. Khách quan

1.1.1. Đói ngèo

1.1.2. Trình độ dân trí thấp, phương tiện truyền thông hạn hẹn chưa tuyên truyền đến vùng cao vùng xa

1.1.3. Pháp luật, chính sách bảo vệ rừng còn nhiều lỗ hổng

1.1.4. Ảnh hưởng nền văn hóa: người dân tộc đốt rừng làm rẫy....

1.2. Chủ quan

1.2.1. Nhận thức của con người

1.2.2. Khai thác rừng không đúng quy hoạch

1.2.3. Hoạt đô gj quản lý nhà nước về rừng yếu kém

1.2.4. Tập tục du căn du cư, đốt rừng làm rẫy của người dân tộc vùng cao

1.2.5. Chuyển hóa đất sản xuất lâm nghiệp sang sản xuất nông nghiệp

1.2.6. Xây dụng đường gia thông, công trình thủy điện ....

1.2.7. Lâm tặc phá rừng

2. THỰC TRẠNG

2.1. Diện tích rừng tự nhiên đã bị mất nghiêm trọng

2.2. Nhiều loài động vật không có nơi sinh sống

2.3. Biến đổi khí hậu đang diexn biến xấu đi

3. HẬU QUẢ

3.1. Gây xói mòn đất

3.2. Khí thải nhà kính

3.3. Phá vỡ chu kỳ nước

3.4. Mất đa dạng sinh học

4. BIỆN PHÁP

4.1. Trồng và bảo về rừng, phủ xanh đồi trọc

4.2. Nâng cao nhận thức, tuyên truyền cho người dân

4.3. Giám sát, báo cáo, tố cáo người vi phạm

4.4. Thực hiện phòng chống quốc gia qua biến đổi khí hậu