Етапи роботи над магістерським дослідженням

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Етапи роботи над магістерським дослідженням by Mind Map: Етапи роботи над магістерським дослідженням

1. Підготовчий етап

1.1. мотивація написання, вибір теми, мети, завдань дослідження, добір матеріалу.

1.2. урахування рівня розробленості досліджувальної проблеми в науці

2. Етап структурування

2.1. складання плану, видобування логічних структурних зв'язків

2.2. чітке визначення концепції

2.3. добір і розташування матеріалув такому порядку, за якого максимально висвітлюється проблема, простежується власне її бачення та окреслюються шляхи її вирішення

2.4. обгрунтування актуальності дослідження

2.5. визначення об'єкта, предмета. мети й завдань дослідження

3. Етап написання роботи

3.1. розмежування власних думок і запозичених з наукових джерел

3.2. удосконалення навичок основних видів мовленнєвої діяльності, робота з текстом

3.3. вироблення однакового стилю викладу матеріалу в різних структурних чвстинах роботи

3.4. виклад матеріалу в окремих структурних частинах з дотриманням логічного зв'язку між ними, збереженням цілісності інформації

3.5. робота з довідковою літературою

3.6. оформлення посилань

4. Етап редагування й корекції написаного

4.1. виправлення помилок

4.2. стилістичне редагування

4.3. коригування викладу шляхом вилучення зайвогоабо додавання нової інформації

5. Етап апробації магістерської роботи

5.1. виступи на студентських науково-практичних конференціях, семінарах, засіданнях кафедри

5.2. виступи на засіданнях методщб'єднань під час педагогічної практики

6. Етап підготовки до захисту магістерської роботи

6.1. ознайомлення наукового керівника з остаточним текстом дослідження

6.2. рецензування роботи кандидатом або доктором наук

6.3. тренування, робота над голосом, мімікою, жестами тощо

6.4. написання тексту доповіді для захисту магістерської роботи

7. Етап захисту й участі в науковій дискусії

7.1. виступ з доповіддю

7.2. відповіді на запитання членів ДЕК, присутніх на захисті