Hiến pháp

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Hiến pháp by Mind Map: Hiến pháp

1. các chức danh được B,PC,BN

1.1. QUỐC HỘI

1.1.1. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm

1.1.1.1. CT nc, PCT nc

1.1.1.2. CT QH,PCT QH, UVBTVQH, CTHĐ DT, CN UBQH

1.1.1.3. TT CP

1.1.1.4. Chánh án, Viện trưởng

1.1.1.5. CT HĐBC, TKTNN

1.1.2. Phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức

1.1.2.1. P.TTCP

1.1.2.2. BT,TV# của CP

1.1.2.3. Thẩm phán TAND

1.1.3. Phe chuẩn danh sách

2. thẩm quyền

3. con số

4. từng câu nhỏ

5. đơn vị hành chính

6. tổ chức CT XH