Phân chia các phần cần làm

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Phân chia các phần cần làm by Mind Map: Phân chia các phần cần làm

1. Nuôi cấy mô tế bào

1.1. Khái niệm

1.2. cơ sở

1.3. Ưu điểm

1.4. Ứng Dụng

2. Tế bào thực vật

2.1. Khái niệm

2.2. Sự phân chia

2.2.1. Tính toàn năng của tế bào

3. Nuôi cấy mô tế bào thực vật

3.1. Khái niệm

3.2. Kĩ thuật tiêu biểu

3.3. Ứng dụng

4. Thành tựu của nuôi cấy mô tế bào thực vật

4.1. tạo cây trồng mới

4.1.1. Nội dung

4.1.1.1. Khái niệm

4.1.1.2. Kĩ thuật

4.1.2. Ví dụ: tìm thêm ví dụ về địa phương

4.1.3. Ảnh

4.2. Nhân giống cây trồng

4.2.1. Nội dung

4.2.1.1. Khái niệm

4.2.1.2. Kĩ thuật

4.2.2. Ví dụ: tìm thêm ví dụ về địa phương

4.2.3. Ảnh

4.3. Sản xuất chất chuyển hoá thứ cấp

4.3.1. Nội dung

4.3.1.1. Khái niệm

4.3.1.2. Kĩ thuật

4.3.2. Ví dụ: tìm thêm ví dụ về địa phương

4.3.3. Ảnh