Bài 28: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 28: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN by Mind Map: Bài 28: TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM THỜI PHONG KIẾN

1. SỰ HÌNH THÀNH

1.1. KHÁI NIỆM

1.1.1. Những yếu tố về sinh hoạt xã hội, phong tục, tập quán, đạo đức của một dân tộc

1.1.2. Hình thành từ xưa đến nay

1.1.3. Truyền từ đời này sang đời khác

1.1.4. Nét nổi bật trong đời sống văn hóa tinh thần của người việt

1.1.5. Di sản quý báu của dân tộc

1.2. NGUỒN GỐC

1.2.1. Từ tình cảm đơn giản, trong một không gian nhỏ hẹp

1.2.1.1. Tình yêu gia đình

1.2.1.2. Yêu quê hương nơi chôn nhau cắt rốn

1.2.1.3. Nơi mình sinh sống gắn bó

1.2.2. Khi hình thành nước Văn Lang- Âu Lạc

1.2.2.1. Từ tình cảm gắn bó địa phương phát triển thành lòng yêu nước

1.2.3. Qua ý thức bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc

2. PHÁT TRIỂN VÀ TÔI LUYỆN TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC TRONG CÁC THẾ KỈ PHONG KIẾN ĐỘC LẬP

2.1. BỐI CẢNH LỊCH SỬ

2.1.1. Đất nước trở lại độc lập, tự chủ

2.1.2. Nhưng sau 1000 năm Bắc thuộc nền kinh tế trở nên lạc hậu, kém phát triển

2.1.3. Các thế lực phương Bắc chưa từ bỏ âm mưu xâm lược phương Nam

2.1.4. Trong bối cảnh ấy lòng yêu nước ngày càng được phát huy, tôi luyện

2.2. BIỂU HIỆN

2.2.1. Ý thức vươn lên xây dựng phát triển nền kinh tế, nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Việt

2.2.2. Tinh thần chiến đấu chống giặc ngoại xâm bảo vệ độc lập dân tộc

2.2.3. Ý thức đoàn kết trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc

2.2.4. Lòng tự hào dân tộc, biết ơn tổ tiên

2.2.5. Ý thức vì dân, thương dân của giai cấp thống trị

3. NÉT ĐẶC TRƯNG CỦA TRUYỀN THỐNG YÊU NƯỚC

3.1. Dân tộc Việt Nam đã trải qua nhiều cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm

3.1.1. Đồng lòng vượt qua gian khổ, hy sinh, phát huy tài năng và trí tuệ

3.1.2. Chiến đấu dũng cảm giành thắng lợi cuối cùng

3.2. Chiến đấu chống ngoại xâm, bảo vệ độc lập trở thành nét đặc trưng của truyền thống yêu nước Việt Nam