Bài 27: QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Bài 27: QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC by Mind Map: Bài 27: QUÁ TRÌNH DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

1. 1. Thời kì dựng nước đầu tiên

1.1. Khoảng thế kỉ VII TCN

1.1.1. Văn Lang, sau là Âu Lạc ra đời ở miền Bắc Việt Nam

1.2. Đầu thế kỉ II TCN

1.2.1. Âu Lạc trải qua hơn 1000 năm Bắc thuộc

1.3. Những thế kỉ đầu TCN

1.3.1. Lâm Ấp - Cham-Pa ra đời và phát triển ở Nam Trung Bộ

1.3.2. Phù Nam ra đời ở Tây Nam bộ. Đến thế kỉ VI thì sụp đổ

2. I. Các thời kì xây dựng và phát triển đất nước

2.1. 2. Giai đoạn đầu của nước Đại Việt phong kiến độc lập

2.1.1. Xây dựng nhà nước

2.1.1.1. Năm 968, quốc hiệu Đại Cồ Việt được xác định

2.1.1.2. Năm 1054, quốc hiêu được đổi thành Đại Việt

2.1.1.3. Nhà nước quân chủ ra đời. Hoàn chỉnh từ thế kỉ XV

2.1.2. Xây dựng kinh tế

2.1.2.1. Nền kinh tế ngày càng phát triển. Công thương nghiệp phát triển đa dạng

2.1.2.2. Kinh thành Thăng Long phồn thịnh với 36 phố phường

2.1.3. Xây dựng nền văn hóa

2.1.3.1. Năm 1070, nền giáo dục Đại Việt ra đời và phát triển

2.1.3.2. Phật giáo phát triển. Nho giáo được đề cao

2.1.3.3. Văn học nghệ thuật dân tộc hình thành và phát triển

2.2. 3. Thời kì đất nước bị chia cắt

2.2.1. Chiến tranh phong kiến làm đất nước bị chia cắt thành hai miền: Đàng Trong và Đàng Ngoài

2.2.2. Nông nghiệp: Đàng Ngoài từng bước ổn định: Đàng Trong phát triển

2.2.3. Đầu thế kỉ XVII, kinh tế hàng hóa phát triển, các đô thị hình thành và hưng khởi

2.2.4. Văn hóa dân gian phát triển mạnh

2.2.5. Giữa thế kỉ XVII, đấu tranh nông dân Đàng Ngoài và phong trào Tây Sơn Đàng Trong bùng nổ

2.2.6. Đất nước bước đầu thống nhất

2.3. 4. Đất nước đầu thế kỉ XIX

2.3.1. Đất nước thống nhất dưới triều Nguyễn

2.3.2. Kinh tế ổn định. Văn hóa bảo thủ

2.3.3. Đời sống khó khăn nên phong trào nông dân lại bùng lên

3. II. Công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc

3.1. Thế kỉ III TCN, nhân dân Lạc Việt, Tây Âu hợp sức chống quân Tần xâm lược

3.2. Sau thất bại của cuộc kháng chiến chống Triệu, đất nước trải qua hơn 1000 năm bị phương Bắc thống trị

3.3. Thế kỉ X, đất nước bước sang kỉ nguyên phong kiến hóa

3.4. Nhân dân ta phải đồng tâm hợp lực chống quân xâm lược Tống, Mông-Nguyên

3.5. Đầu thế kỉ XV, sau thất bại nhà Hồ, nước ta rơi vào ách đô hộ của nhà Minh

3.6. Khởi nghĩa Lam Sơn giành lại độc lập cho đất nước

3.7. Cuối thế kỉ XVIII, tiến hành kháng chiến chống Xiêm, Thanh, bảo vệ nền độc lập của dân tộc