OBILJEŽJA I POVIJEST EPA

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
OBILJEŽJA I POVIJEST EPA by Mind Map: OBILJEŽJA I POVIJEST EPA

1. elementi narodne poezije i ideje slavinizma=hrvatski narodni preporod

2. glavni likovi: Osman i kraljević Vladislav

3. po uzoru na Homera i Vergilija

4. obilježja; narativnost, opširnosti i izbjegavanje napetosti, digresije i epizode

5. Božanstvena komedija, Dantea Alighierija

6. u hrvatskoj srednjovjekovnoj književnosi nema epa koji je zadobio status nacionalnog epa-naracija je izrazito oskudna

7. veza s Gundulićevim stvaralaštvom

8. grč. epos=riječ, pripovijest

8.1. epika u stihu u kojoj se opširno pripovijeda o temi važnoj za neku zajednicu ili narod s mitološkim i povijesnim događajima

8.2. in media res=postupak kojim se u ep ulazi odmah u srž zbivanja bez opširnog uvoda

8.3. invokacija=početak epa u kojem se zazivaju muze, bogovi jer pjesnik moli za uspješno opjevavanje teme

8.4. heksametar=vrsta stiha kojim su pisani antički epovi, sastoji se od šest metričkih jedinica

8.4.1. najstariji epovi iz Mezopotamije i Stare Indije

9. podjela

9.1. usmeni

9.1.1. pamti se samo osnovna radnja i stalni epiteti, a stalo je improvizacija

9.1.2. Homerovi epovi

9.2. pisani

9.2.1. srednji vijek

9.2.1.1. romanski-chansons de gete (djela junaka)

9.2.1.1.1. francuski ep Pjesma o Rolandu

9.2.1.2. germanski-nacionalni epovi, podloga iz saga o seobama naroda i pokrštavanju

9.2.2. renesansa

9.2.2.1. Italija-procvat epike

9.2.3. europska književnost

9.2.3.1. najcijenjenija vrsta do 19.st. kada ep zamjenjuje roman

10. stalni epiteti=pridjevi s imenicom koji se pojavljuju bez obzira na situaciju i služe kao ukrasna karakterizacija

10.1. pr.: lukavi Odisej, brzonogi Ahilej,...

11. Smrt Smail-Age Čengića, Ivan Mažuranić-1846. godine

11.1. tema: tiranija i propast okrutnog vladara

11.2. sastoji se od pet asimetričnih pjevanja: Agovanje, Noćnik, Četa, Harač i Kob

11.3. likovi: Smail Aga Čengić, Durak, Novica, Mirko, crnogorska četa i svećenik, turski vojnici

11.4. pisan na štokavskom zastarjelom jeziku

11.5. inspiracija iz talijanske i rimske književnosti

12. HOMER-predstavnik grčke književnosti

12.1. homersko pitanje

12.2. Odiseja

12.2.1. oko 725. god. pr. Kr.

12.2.2. rat između Ahejaca i Trojanaca

12.2.3. invokacija-zazivanje muze Kaliope

12.2.4. stalni epiteti

12.2.5. Margaret Atwood, Mornarska dionica iz djela Penelopeja (djelo Homera prikazano u ženinoj perspektivi)

12.3. Ilijada

12.3.1. sukob se odnosi na ljubavnom odnosu između Helene i Parisa

12.3.2. Ilija=naziv za grad Troju

12.3.2.1. osnovni motivi: srdžba Ahileja i Agamemnona

12.3.3. spominju se vrhovni bog Zeus i bog Sunca Apolon

12.4. sličnosti Ilijade i Odiseje

12.4.1. bogovi stupaju u odnose smrtnika

12.4.2. 24 pjevanja

12.4.3. radnja vezana uz Trojanski rat

13. VERGILIJE-predstavnik rimske književnosti

13.1. uzor mu je bio Homer

13.2. klasika cijele Europe u 20. st.

13.3. djelo ENEIDA

13.3.1. 12 pjevanja

13.3.2. tema: legenda o Eneju, preživjelom Trojancu iz Trojanskog rata (po nekima osnivač budućeg Rima)

13.3.3. likovi: Trojanci; Lakoont i Eneja, Prijam i Hektor, Grci; Sinon, Pir, Kartaga i Didona

14. JUDITA, Marko Marulić

14.1. prvi ep na hrvatskom jeziku

14.2. renesansa (preporod)= Italija (od 14, do 16. stoljeća

14.3. naziv epa dolazi iz Starog Zavjeta, Judita=Židovka

14.3.1. koriste se stilske figure metafore, antiteze, hiperbole i paradoksa karakteritične za barok

14.4. biblijsko-vergilijanski ep

14.4.1. M. Marulić=najvažniji hrvatski književnik i humanist, "otac hrvatske književnosti

14.4.1.1. 15. i16. stoljeće

14.4.1.1.1. 2/3 svojih djela napisao na latinskom jeziku

14.5. napisan 1501., izdan 1521. godine

14.6. tema: mlada udovica želi spasiti narod od Holoferna

14.7. 6 pjevanja-hrvatska i antička tradicija

15. OSMAN, Ivan Gundulić

15.1. I. Gundulić-hrvatski barokni književnik, najpoznatija djela: Suze sina razmetnutoga, Dubravka i Osman

15.2. ime je dobio po glavom liku, turskom sultanu Osmanu II.

15.3. 20 pjevanja, nedostajala su 14. i 15. koja je nadopunio I. Mažuranić

15.4. tema:pobuna vojske u kojoj je svrgnut mladi sultan Osman te je na njegovo mjesto došao novi vladar

15.5. "Kolo od sreće uokoli vrteći se ne pristaje: tko bi gori, eto je doli a tko doli gori ustaje."

15.5.1. barok=kićenost i sučeljavanje svjetla i tame

15.5.2. refleksija o ljudskoj oholosti

15.6. Pavao Pavličić u svom romanu Koraljna vrata spominje ovo djelo

16. Hrvatska epika od Marulića do Mažuranića-stručni članak Davora Dukića

16.1. Marulićeva Judita="hrvatski jezik ima svog Dantea", najstarije dulje pripovjedno hrvatsko djelo

16.2. djelo Vazetje Sigeta grada, Brne Karnarutića moglo je ponijeti epitet nacionalnog epa, ali u estetskom pogledu daleko zaostaje za Juditom

16.3. Gundulićev Osman=veliko epsko djelo na narodnome jeziku, "uzoran ep"

16.3.1. status zadobio još u doba ilirizma

16.3.1.1. pisano na štokavskom-ikavskom narječju

16.3.2. izvrstan stil i jezik te novi jezični standard

16.3.3. glavni lik je negativac

16.4. tekst Satir iliti divlji čovjek Slavonca Matije Antuna Relkovića=status kanonskog epskog djela

16.4.1. pisano na štokavskom-ikavskom narječju

16.4.1.1. obilježja prosvjetiteljske književne kulture

16.4.2. ima manje epskih obilježja od Kačićevih djela

16.4.3. pučko-prosvjetiteljski ep

16.4.3.1. epska obilježja krajnje su formalna

16.4.4. najpopularnija knjiga u slavonskoj književnosti 18. stoljeća

16.5. tekst Razgovor ugodni naroda slovinskoga makarskog pisca Andrije Kačića Miošića=status kanonskog epskog djela

16.5.1. obilježja prosvjetiteljske književne kulture

16.5.2. namijenjeno slabije obrazovanoj publici

16.5.3. atribut slovinski= inačica suvremenog pridjeva slavenski

16.6. Dimitrij Dmeter, 1842. objavio Grobničko polje- nije ostvarilo mjesto stožernog epskog teksta ilirske književnosti zbog oskudne strukture

16.6.1. Dmeter zatražio od Ivana Mažuranića da sastavi ilirski ep

16.7. Ivan Mažuranić, Smrt Smail Age Čengića iz 1846.=najvažnije književno djelo preporodnoga razdoblja

16.7.1. sinteza gundulićevske i južnoslavenske kršćanske usmenoepske tradicije