THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC by Mind Map: THIẾT KẾ CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Cách thức công nghệ thông tin hỗ trợ nhà quản trị

1.1. Liên minh chiến lược

1.2. Cấu trúc mạng 2B

1.3. Thuê ngoài

2. Lí do sử dụng bậc thang thẩm quyền và cơ chế thích hợp