ارمنستان

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ارمنستان by Mind Map: ارمنستان

1. تجارت

1.1. برگذاری نمایشگاه ها و تورهای نمایشگاهی

1.2. ایجاد برند محصولات غذایی

1.3. ایجاد برند پوست و جرم

1.4. ایجاد برند فولاد

1.5. ایجاد برند انرژی

1.6. نمایشگاههای فرهنگی و گردشگری

2. دیپلماسی علمی

2.1. بررسی دانشگاه های ارمنستان جهت پذیرش

2.1.1. بررسی تعداد دانشجوی خارجی

2.1.2. تفکیک دانشجویان ایرانی

2.2. بررسی دانشگاه های ایران جهت پذیرش

2.2.1. بررسی رشته های مربتط

2.2.2. بررسی شهرهای مناسب

3. معاونت علمی

3.1. معرفی نماینده به سفارت

3.1.1. تنظیم گزارشات و ارائه مدل توسعه

3.1.2. ایجاد استارتاپ استودیو

3.1.3. استاندارد سازی فرایندها

3.2. تشکیل اطاق مشترک با وزارت علوم و بهداشت

3.2.1. تنظیم گزارشات و ارائه مدل توسعه

3.2.2. استاندارد سازی فرایندها

4. فعالیتهای مذهبی

4.1. هیچگونه فرایندی وجود نخواهد داشت