Менежмент

n

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Менежмент by Mind Map: Менежмент

1. Функциональ хэв маяг

2. Хосолсон хэв маяг

3. Эдгээр нь ажилчдын хоорондын харилцаа, хувь хүний сэтгэл зүйтэй хамаатай нөлөөлөл байдгийг “хүний харилцааны хүчин зүйлс

4. Захиргааны (Сонгодог)

4.1. Байгууллагын удирдлагын зохимжтой тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлийг боловсруулсанд оршино

4.2. Удирдлагын бүтэц, удирдах ажилтнуудын тухай асуудал

5. Бусдын зоригжуулах

6. Хүмүүнлэгийн харилцааны

7. 1.Гүйцэтгэлийн стандартыг бий болгох

8. 5.Засаж залруулах

9. Стратеги төлөвлөгөө

10. Z буюу холимог онол

11. Тоон хамаарлын

12. Шинжлэх ухааны удирдлагын сургуулийг үндэслэгч эдгээр хүмүүс ажиглалт, хэмжилт хийж судалгаа явуулснаар гар хөдөлмөрийг хөнгөвчлөх боловсронгуй болгох замаар ажлыг үр ашигтай гүйцэтгэх, амжилтанд хүрэх үндсийг бүрдүүлсэн байна.

13. Удирдлагын дээд төвшнөөс доош хяналт

14. Тактикийн төлөвлөгөө

15. Төрөл

16. Удирдлагын төвшин

16.1. Дээд

16.2. Дунд

16.3. Шугаман менежер

16.4. Ажилчид

17. Менежерүүд

17.1. Төлөвлөх

17.1.1. Үйл явц

17.1.1.1. 1.Нөхцөл байдлын шинжилгээ

17.1.1.2. 2.Зорилтуудыг тодорхойлох

17.1.1.2.1. 7.Төлөвлөгөөг засч сайжруулах

17.1.1.3. 3.Зорилгыг ойлгох

17.1.1.4. 4.Зорилгод хүрэх төлөвлөгөө боловсруулах

17.1.1.5. 5.Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах

17.1.2. Зохицуулах

17.1.3. Хэрэглэх зориулалт

17.1.3.1. Дотоод

17.1.3.2. Гадаад

17.2. Зохион байгуулах

17.2.1. Холбоотой нэр томьёо

17.2.2. Хариуцлага

17.3. Захирах

17.3.1. 6.Төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийг хянах

17.4. Хянах

17.4.1. Байгууллагын орчин

17.4.1.1. Бүрэн эрх мэдэл

17.4.1.1.1. Үндсэн

17.4.1.1.2. Тодорхой

17.4.1.2. Гадаад

17.4.1.2.1. Шууд үйлчлэх

17.4.1.2.2. Шууд бус үйлчлэх

17.4.1.3. Дотоод

17.4.1.3.1. Эрхэм зорилго

17.4.1.3.2. Зорилго зорилт

17.4.1.3.3. Хүний нөөц

17.4.1.3.4. Технологи

17.4.1.3.5. Олон улсын орчин

17.4.1.3.6. Эдийн засгийн байдал

18. Чиг үүрэг

18.1. Зохион байгуулах

18.2. Идэвхжүүлэх

18.2.1. Агуулгын

18.2.2. Процессын

18.3. Төлөвлөх

18.4. Хянах

19. Процесс

19.1. Төлөвлөх

19.2. Шийдвэр гаргах

19.3. Манлайлах

19.3.1. Төрөл

19.3.1.1. Албан ёсны

19.3.1.2. Албан бус

19.3.2. Үүрэг

19.3.2.1. Үлгэрлэх

19.3.2.2. Чиглүүлэх

19.3.2.3. Нэгтгэх

19.3.3. Эрх мэдэл

19.3.3.1. Албадлагын

19.3.3.2. Урамшууллын

19.3.3.3. Үлгэрлэх

19.3.3.4. Хууль ёсны

19.3.3.5. Итгүүлж үнэмшүүлэх

19.3.3.6. Оролцуулах

19.4. Зохион байгуулах

19.5. Хянах

19.5.1. Гадаад хяналт

19.5.1.1. 4.Юу ч хийхгүй эсвэл дэмжлэгэ үзүүлэх

19.5.2. Буцах холбоо

19.5.2.1. 2.Бодит гүйцэтгэлийн хэмжээ

19.5.2.2. 3.Гүйцэтгэлийн стандарттай харьцуулах

19.5.3. Төрөл

19.5.3.1. Хөндлөнгийн хяналт

20. Онол

20.1. X онол

20.1.1. Шинжлэх ухаанч удирдлагын

20.2. Y онол

20.3. Зан үйлийн

21. Удирдлагын зохион байгуулалт

21.1. Энгийн хэв маяг

21.2. Шугаман хэв маяг