đề bài đã cho. VD: "đừng buồn vì dưới hoa hồng có gai mà hãy vui vì trên gai có hoa ...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
đề bài đã cho. VD: "đừng buồn vì dưới hoa hồng có gai mà hãy vui vì trên gai có hoa hồng" by Mind Map: đề bài đã cho. VD: "đừng buồn vì dưới hoa hồng có gai mà hãy vui vì trên gai có hoa hồng"

1. Trải nghiệm

2. Phản đề (viết về những vấn đề trái ngược với phân tích) (nếu phân tích viết về mặt tốt thì ở đây sẽ là những vấn đề xấu tương ứng và ngược lại) -> Kết luận là bảo vệ quan điểm từ ban đầu của mình.

3. .

4. Ảnh hưởng đến bản thân? Tại sao? (Có vấn đề đó thì sao? Không có vấn đề đó thì sao?)

5. Giải thích (Trả lời câu hỏi "là gì"?) (không phải đề nào cũng có giải thích)

6. Phân tích bình luận chứng minh (TRẢ LỜI CÂU HỎI TẠI SAO?)

7. Vấn đề đề bài cho là gì?

8. Thái độ của em đối với vấn đề đó là gì?

9. Ảnh hưởng đến xã hội? Tại sao?

10. Tư duy

11. Hành động (đi từ những điều nhỏ nhặt hàng ngày đến những điều to lớn lịch sử)

12. Các mối quan hệ xã hội (Người ta sẽ nghĩ gì về mình khi chúng ta có điều này)

13. .

14. .

15. Chứng minh (ví dụ các em sẽ sử dụng)

16. Mở rộng (Viết về những vấn đề liên quan đến vấn đề đề bài đã nói)

17. Bài học (Trả lời câu hỏi "làm thế nào?")

18. Biểu hiện như nào?

19. Đọc đề

20. Tìm từ khóa (Tìm những từ lặp lại từ hai lần trở lên, hoặc là không thể bỏ đi hay thay thế được)

21. Giải nghĩa từ khóa (nhớ nghĩa của từ đó trong từ điển... Hình dung đến một người hoặc một sự vật nào đó gắn với từ khóa và miêu tả lại người hay sự vật ấy.

22. Giải nghĩa vế câu chứa từ khóa (Viết lại ý nghĩa của vế câu theo ý hiểu của em - không lí giải dài dòng - không đưa luận điểm) (đưa ra khía cạnh mà đề muốn chúng ta khai thác)

23. Rút ra vấn đề cần nghị luận + thái độ của em về điều đó (rút ra vấn đề trong một câu ngắn)