Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Service by Mind Map: Service

1. Service design

1.1. Service-product bundle <Brainstorm>

1.1.1. Service Facility - Thiết bị, phương tiện

1.1.1.1. - Bát, đĩa, đũa thìa

1.1.1.2. Đồ bảo quản thực phẩm

1.1.2. App

1.1.2.1. KH cần

1.1.2.1.1. Giao diện dễ sử dụng

1.1.2.1.2. Tối ưu thời gian thao tác

1.1.2.1.3. Tối ưu các bước thao tác

1.1.2.1.4. Đầy đủ thông tin KH quan tâm

1.1.2.2. KH muốn

1.1.2.2.1. - Hình ảnh, nội dung hấp dẫn nhưng cũng phải chính xác tương dối với thực tế

1.1.2.2.2. - KH muốn k bị làm phiền bởi quá nhiều QC, thông báo

1.1.2.2.3. - Xem lại lịch sử đơn hàng

1.1.2.2.4. - Nhận được những gợi ý phù hợp, đúng lúc

1.1.3. Facilitating goods - Yếu tố hữu hình KH sử dụng, tiêu thụ

1.1.3.1. - Món ăn

1.1.3.2. - Đồ uống

1.1.3.3. Peripheral goods

1.1.3.4. Dominant goods

1.1.4. Information

1.1.4.1. Giá

1.1.4.2. Các phương thức thanh toán

1.1.4.3. Review món ăn + đồ uống

1.1.4.4. Review cửa hàng

1.1.4.5. Review nhân viên CA

1.1.4.6. Thời gian giao hàng

1.1.4.7. Hành trình đơn cập nhật Real-time

1.1.5. Explicit service

1.1.5.1. 5 senses

1.1.5.1.1. Eye

1.1.5.1.2. Touch

1.1.5.1.3. Smell

1.1.5.1.4. Hear

1.1.5.1.5. Taste

1.1.6. Implicit service

1.1.6.1. 6th sense - Lợi ích tâm lý

1.1.6.1.1. Comfort

1.1.6.1.2. Private

1.1.6.1.3. Empathy

1.1.6.1.4. Reliability

1.1.6.1.5. Responsiveness

1.1.6.1.6. Assurance - Secure

2. Workflow

2.1. Human-Centred

2.1.1. all the people

2.1.1.1. Partners

2.1.1.2. Customer

2.1.1.3. Employee

2.1.1.4. Non-customer = Huyndai Hillstates member

2.1.1.5. Manager

2.1.2. 1. Identification

2.1.2.1. the actors - Vẽ sơ đồ các tác nhân ảnh hưởng đến trải nghiệm dịch vụ

2.1.2.1.1. Price

2.1.2.1.2. Service Experience

2.1.2.1.3. Communication

2.1.2.2. analytical tools - Tìm hiểu, chọn app hỗ trợ phân tích

2.1.3. 2. Definition

2.1.3.1. Possible service scenarios - Brainstorm kịch bản các trường hợp có thể xảy ra

2.1.3.2. Verifying use cases - Vẽ sơ đồ các lộ trình sử dụng & cung cấp dịch vụ

2.1.3.2.1. KH

2.1.3.2.2. Employee

2.1.3.3. Sequences of actions - Vẽ sơ đồ các chuỗi hành động

2.1.3.4. Actors’ roles

2.1.3.4.1. Phân vai

2.1.3.4.2. Xác định vai trò của người diễn tập

2.1.3.4.3. Xác định mục đích của buổi diễn tập

2.1.3.5. Define - Mô tả lại quy trình 1 cách có logic và hệ thống

2.1.3.5.1. Requirements for the service

2.1.4. 3. Representation - Quá trình thực hiện

2.1.4.1. Techniques

2.1.4.2. All the components of the service - Xác định các thành phần trong dịch vụ

2.1.4.2.1. Physical elements - Các yếu tố vật lý

2.1.4.2.2. Interactions - Các tương tác

2.1.4.2.3. Logical links -

2.1.4.2.4. Temporal sequences - Trình tự về thời gian

2.2. Survey

2.2.1. Real

2.2.1.1. Needs

2.2.1.1.1. Researched in reality

2.2.1.2. Ideas prototyped in reality

2.2.1.3. Intangible values evidenced

2.2.1.3.1. Physical

2.2.1.3.2. Digital

3. Quality management

3.1. 5.2.1 SERVQUAL measurement

3.1.1. Tangible

3.1.2. Reliability

3.1.3. Responsiveness

3.1.4. Assurance

3.1.5. Empathy

3.2. 5.2.2 Quality management approaches

3.3. 5.2.3 Service recovery

3.4. 5.2.4 Service guarantee

4. Production-line approach

4.1. Standard

4.1.1. - Quy trình giao hàng

4.1.2. - Nguyên tắc ứng xử

4.1.3. - Kĩ năng giao tiếp

4.1.4. - Giải quyết sự cố

4.2. Automation

4.2.1. - Vận đơn

4.2.2. - Thanh toán

4.2.3. - Tính toán lộ trình đi

4.3. Customize

4.3.1. - Yêu cầu riêng*

4.3.2. - Lưu trữ thông tin các yêu cầu riêng của KH => Suggest cho lần sau

5. Plan

5.1. Service Descriptions

5.1.1. Overview*

5.1.1.1. The functional

5.1.1.1.1. Đặt đơn hộ

5.1.1.1.2. Vận chuyển

5.1.1.1.3. Phục vụ món ăn tại bàn

5.1.1.1.4. Dọn dẹp

5.1.1.2. Nonfunctional

5.1.1.2.1. Gợi ý món ăn

5.1.1.2.2. Nhắc nhở thanh toán

5.1.1.3. The legal

5.1.1.4. Technical constraints*

5.1.1.5. Rules

5.1.1.5.1. for user

5.1.2. Content

5.1.2.1. Detailed description

5.1.2.1.1. Dịch vụ giúp phục vụ món ăn ngay tại nhà chuẩn phong cách nhà hàng 5 sao

5.1.2.2. Innovative features

5.1.2.2.1. - Lưu lại yêu cầu riêng, thói quen của KH

5.1.2.2.2. Đưa ra gợi ý phù hợp với KH đúng lúc

5.1.2.2.3. App

5.1.2.3. Identify point*

5.1.2.3.1. Dịch vụ chăm sóc gia đình toàn diện, chuyên nghiệp, cao cấp

5.1.2.3.2. Thấu hiểu KH

5.1.2.3.3. Sử dụng đồ bảo quản an toàn sức khỏe, an toàn môi trường

5.1.2.4. 3 unique selling points

5.1.2.4.1. Trải nghiệm bữa ăn như tại khách sạn 5 sao ngay tại nhà

5.1.2.4.2. Sử dụng đồ bảo quản an toàn sức khỏe, an toàn môi trường

5.1.2.4.3. Nhân viên phục vụ thân thiện & tử tế luôn sẵn lòng giúp đỡ, gợi ý cho KH

5.1.2.5. How service satisfy Customer needs & expectation

5.1.2.5.1. Needs

5.1.2.5.2. Expectation

5.1.2.5.3. 5 senses

5.1.2.5.4. 6th sense - Lợi ích tâm lý

5.1.3. Step by step

5.1.3.1. Know Your Buyer Persona*

5.1.3.1.1. Who is my ideal client?

5.1.3.1.2. What problem are they trying to solve?

5.1.3.1.3. What are their pain points in finding a solution?

5.1.3.1.4. How could they object to my service?

5.1.3.2. Give Customers a Reason to Trust You

5.1.3.2.1. Provide Samples.

5.1.3.2.2. Provide Proof of Results.

5.1.3.2.3. Provide Testimonials.

5.1.3.3. Focus on Benefits Over Features

5.1.3.3.1. People don’t care so much about what it is you offer. They care about how your offer will benefit them

5.1.3.3.2. your first goal should be to highlight the benefits, not the features

5.1.3.3.3. PLAN

5.1.3.4. Make Your Offer Clear

5.1.3.4.1. Offer

5.1.4. Fomulas

5.1.4.1. Highlight the Problem

5.1.4.2. Agitate the Problem

5.1.4.3. Offer a Solution

5.1.4.4. Build Trust

5.1.4.5. Provide the Details

5.1.4.6. Make Your Sales Pitch

5.1.4.7. How to Write Effective Product & Service Descriptions - HostPapa Blog

5.2. Promotion

5.2.1. WHY

5.2.1.1. Definition

5.2.1.1.1. "create a distinctive place in customers' mind"

5.2.1.1.2. "to reach the most people possible in a time efficient and a cost efficient manner"

5.2.1.1.3. NOTE: "Brands must navigate the line between effectively promoting their content to consumers on social media and becoming too invasive in consumers' lives"

5.2.2. HOW

5.2.2.1. Type of marketing communication

5.2.2.1.1. to inform target audiences

5.2.2.2. Key

5.2.2.2.1. Increase awareness

5.2.2.2.2. Create interest

5.2.2.2.3. Generate sales

5.2.2.2.4. Create brand loyalty

5.2.2.3. Objectives

5.2.2.3.1. To present information to consumers and others.

5.2.2.3.2. To increase demand.

5.2.2.3.3. To differentiate a product.

5.2.3. WHAT

5.2.3.1. Promotional mix

5.2.3.1.1. Advertising

5.2.3.1.2. Personal selling

5.2.3.1.3. Sales Promotion

5.2.3.1.4. PR - Public relations

5.2.3.1.5. Direct Marketing

5.2.3.1.6. Corporate image

5.2.3.1.7. Sponsorship

5.2.3.1.8. Guerrilla marketing

5.2.3.1.9. Product placement

5.2.3.1.10. Digital marketing

5.2.3.2. Types

5.2.3.2.1. Physical environment

5.2.3.2.2. Traditional media

5.2.3.2.3. Digital media

5.2.3.2.4. Sponsorship

5.3. Price

5.3.1. WHY

5.3.1.1. Revenue & profits generating

5.3.1.2. "The needs of the consumer can be converted into demand only if the consumer has the willingness and capacity to buy the product"

5.3.2. HOW

5.3.2.1. Objectives

5.3.2.1.1. The financial goals of the company

5.3.2.1.2. The fit with marketplace realities

5.3.2.1.3. Support positioning in market

5.3.2.1.4. The consistency of prices across categories and products/services

5.3.2.2. Strategies

5.3.2.2.1. develop an overall pricing strategy that is consistent with the organisation's mission and values

5.3.2.2.2. Operations-oriented pricing

5.3.2.2.3. Revenue-oriented pricing

5.3.2.2.4. Customer-oriented pricing

5.3.2.2.5. Value-based pricing/Image-based pricing

5.3.2.2.6. Relationship-oriented pricing

5.3.2.2.7. Socially-oriented pricing

5.3.2.2.8. Optional pricing

5.3.2.3. Tactics

5.3.3. WHAT

5.4. Viral

5.5. Service interfaces