Văn bản văn học

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Văn bản văn học by Mind Map: Văn bản văn học

1. Hình thức

1.1. Ngôn từ

1.1.1. Yếu tố đầu tiên

1.1.2. Cơ sở vật chất

1.1.3. Mang dấu ấn tác giả

1.2. Kết cấu

1.2.1. Tạo nên vb thống nhất, hoàn chỉnh, có ý nghĩa

1.2.2. Sự sắp xếp tổ chức

1.3. Thể loại

1.3.1. Có quy ước, cách thức thể loại

1.3.2. Mỗi văn bản có một thể loại nhất định

2. Nội dung

2.1. Đề tài

2.1.1. Lĩnh vực đời sống

2.1.2. Nhận thức, lựa chọn, khái quát, bình giá trong văn bản

2.2. Chủ đề

2.2.1. Vấn đề cơ bản

2.2.2. Điều quan tâm, chiều sâu nhận thức

2.3. Tư tưởng văn bản

2.3.1. Sự lí giải

2.3.2. Nhận thức của tác giả

2.3.3. Linh hồn của văn bản

2.4. Cảm hứng nghệ thuật

2.4.1. Truyền cảm

2.4.2. Hấp dẫn

2.4.3. Nội dung tình cảm chủ đạo