การจัดการโลจิสติกส์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การจัดการโลจิสติกส์ by Mind Map: การจัดการโลจิสติกส์

1. การเปลี่ยนแปลงของการจัดการโลจิสติกส์

1.1. การขนส่ง/ลำเลียงทางการทหาร

1.2. อีโลจิสติกส์

1.3. การจัดการโลจิสติกส์

2. ผลกระทบของการใช้การจัดการโลจิสติกส์

2.1. เศรษฐกิจ

2.1.1. ด้านบวก : เพิ่มรายได้ให้กับประชาชน เนื่องจากสามารถขายสินค้าและขนส่งมายังผู้บริโภคที่ห่างไกล

2.1.2. ด้านลบ : การจัดการโลจิสติกส์ต้องใช้งบจำนวนมากในการวางโครงสร้างพื้นฐาน

2.2. สิ่งแวดล้อม

2.2.1. ด้านบวก : เกิดของเสียจากกระบวนการน้อย

2.2.2. ด้านลบ : มีความต้องการมากขึ้นส่งผลเกิดมลพิษทางอากาศและทางอื่นๆ

2.3. สังคม

2.3.1. ด้านบวก : ผู้ประกอบการสามารถขายสินค้าได้สะดวก รวดเร็วและเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายยิ่งขึ้น

2.3.2. ด้านลบ : มีการประสานงานหลายหน่วยงานหลายครั้งทำให้เกิดความขัดแย้งกัน

3. ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการโลจิสติกส์กับศาสตร์อื่น

3.1. ความรู้การยศาสตร์

3.2. ความรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่องการบริหารจัดการ

3.3. ความรู้วิศวกรรมศาสตร์ เรื่องกระบวนการผลิต

3.4. ความรู้เศรษฐศาสตร์ เรื่องการหาความคุ้มค่า และจุดคุ้มทุน

3.5. ความรู้เกษตรศาสตร์ เรื่องการเลือกวัตถุดิบและแหล่งผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพ

3.6. ความรู้สังคมศาสตร์ และจิตวิทยาเรื่องความต้องการของแต่ละวันและสังคม