svojstva metala i nemetala

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
svojstva metala i nemetala by Mind Map: svojstva metala i nemetala

1. razlikujemo: a) valentnu vrpcu koja nastaje preklapanjem orbitala u kojima se nalaze valentni elektroni i

1.1. i b) vodljivu vrpcu koja nastaje preklapanjem nepotpunih praznih materijala ( vodici, poluvodici i izolatori)

2. zajednicki elektronski oblak slobodno kruzi oko jezgara atoma metala a elektrone u njemu nazivamo delokaliziranim elektronima

2.1. tvari u kojima se valentna i vidljiva vrpca ne preklapaju a energetski razmak izmedu njih nije velik nazivamo POLUVODICI. oni nisu dobri vodici elektricne struje

3. valentna i vodljiva vrpca u kristalu Mg se preklapaju te elektroni prelaze iz valentne ( djelomicno popunjene) u vodljivu(nepopunjivu) vrpcu i na zaj nacin elektroni u metalu provode struju

3.1. izolatori su tvari sa velikim energetskim razmakom izmedu valentne i vodljive vrpce. ne provode struju i toplinu jer je za prijelaz elektrona iz valentne u vodljivu vrpcu potrebna velika kolicina energije

4. 1.agregacijsko stanje- svi su metali pri sobnoj temperaturi u čvrstom stanju osim žive koja je u tekucem stanju

4.1. 3.kovkost metala- mogu se kovati i izvlaciti u zice

5. 2. boja metala- vecina je sive boje, srebrnog sjaja, osim bakra koji je crvenkasto smede boje i zkato koje je sjajne zute boje i reflektivne svjetlosti

5.1. 4. vodljivost- dobri su vodici struje i topline

6. metalna veza je veza izmedu DVA atoma metala

7. metali

8. nemetali

9. na desnoj strani pse nalaze se nemetali, skupina od 18 srodnih kemijskih elemenata

9.1. Na sobnoj su temperaturi u plinovitome agregacijskom stanju plemeniti plinovi te vodik, kisik, dušik, fluor i klor.

10. Brom je tekućina, a ugljik, fosfor, sumpor, selenij i jod čvrste su tvari. Za razliku od metala, većina se nemetala u prirodi javlja u elementarnome stanju.

10.1. Plemeniti su plinovi građeni od slobodnih atoma te se označuju simbolom elementa: He, Ne i dr. Osim plemenitih plinova, atomi nemetala najčešće se povezuju kovalentnim vezama u dvoatomne molekule

11. dvoatomne molekule: H2, O2, N2, F2, Cl2, Br2 i I2, a sumpor i fosfor povezuju se u višeatomne molekule: S8 i P4.

11.1. Za razliku od metala, nemetali su uglavnom niskoga tališta, mekani i male gustoće.

12. Primanjem elektrona postaju anioni Reagiraju s metalima i tvore ionske spojeve Reagiraju s drugim nemetalima i tvore kovalentne spojeve