Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gjuha JAVA by Mind Map: Gjuha JAVA

1. është gjuhë e cila mund të zbatohet në lloje të ndryshme kompjuterash (Windows,Linux,etj.)

2. është gjuhë që mundëson krijimin e një elementi të programit,klasat,të cilat mund të përmbajnë variabla

3. identifikohet si një ndër gjuhët e programimit më të fuqishme,sepse lejon ndërveprimin e programeve me përdoruesit

4. të gjitha materialet mbështetëse për të programuar janë pa pagesë

5. ka tetë lloje të grupimeve të të dhënave primitive

5.1. 4 lloje të dhënash që ruajnë një numër të plotë : byte,short,int,long

5.2. 2 lloje të dhënash që ruajnë një numër decimal : double,float

5.3. 1 lloj e dhëne për të ruajtur një shenjë të vetme alfanumerike : char

5.4. 1 lloj e dhëne për të ruajtur një vlerë logjike : boolean

6. në mënyrë që një variabël të jetë e përdorshme duhet të deklarohet dhe inicializohet

6.1. procesi i deklarimit bën përcaktimin e llojit të të dhënës dhe emrin e variablës

6.2. procesi i inicializimit ruan një vlerë në variabël

7. rregulla për emërtimin e variablave në JAVA

7.1. duhet të nisin gjithmonë me një shkronjë

7.2. nuk lejohet të nisin me një vlerë numerike

7.3. nuk mund të përmbajnë hapësira

8. lejon kryerjen e veprimeve midis variablave me lloje të dhënash të njejta apo të përafërta

8.1. nëse dy variabla gjatë kryerjes së veprimit janë të të njejtit lloj të dhëne atëherë edhe rezultati do të jetë i të njejtit lloj

8.2. lejohet përzierja e veprimeve brenda llojeve të të dhënave byte,short,int,long ose midis decimal dhe float me kusht që rezultati tue ruhet gjithmonë në llojin e të dhënave që kërkon hapësirën më të madhe në kujtesë

8.3. lejohet kryerja e veprimeve midis variablave me lloj int dhe double,me kusht që rezultati i veprimit të ruhet në variablën e llojit double

9. veprimet që mund të kryhen me variablat janë të ndryshme,përpiluesi i lexon në një radhë të caktuar

9.1. veprimet me shenjë mohuese

9.2. veprimet e shumëzimit,pjestimit dhe mbetjes

9.3. veprimet e mbledhjes,zbritjes dhe konkatenimi

9.4. veprimet e krahasimit

9.5. veprimet e barazisë