Դասի պլան Առարկա,գործողություն հատկանիշ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Դասի պլան Առարկա,գործողություն հատկանիշ by Mind Map: Դասի պլան Առարկա,գործողություն հատկանիշ

1. Զարգացնել հիշողություն, ուշադրություն,տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը ուսումնական նյութի յուրացման և դյուրին ու տեսանելի ընկալման համար

2. Տնային հանձնարարություն

2.1. Աշխատանք նոր նյութն ամրապնդելու համար

2.1.1. Ուսումնական ձեռնարկ՝ Ուսուցանող գրավոր աշխատանքները տարրական դասարաններում

2.1.1.1. հեղինակներ՝ Օ.Բաղդասարյան, Կ.Չիբուխչյան, Կ.Թորոսյան

2.1.1.1.1. էջ 151 առաջ.1

3. Դասի պլանավորումը Խիկ(Խթանում, Իմաստի ընկալում, Կշռադատում)

3.1. Խթանման փուլ

3.1.1. Մեթոդը

3.1.1.1. Կարճ տեսանյութի դիտում

3.1.1.1.1. https://youtu.be/qkHW6YoEFTw

3.2. Իմաստի ընկալման փուլ

3.2.1. https://wbd....

3.3. Կշռադատման փուլ

3.3.1. Մեթոդը

3.3.1.1. Microsoft Forms

4. Դասի նպատակները

4.1. Ուսուցողական

4.1.1. Տալ առարկա, գործողություն, հատկանիշի սահմանումները, կարողանան բերել օրինակներ

4.2. Զարգացնող

4.3. Կրթական

4.3.1. Սովորողների մոտ ձևավորել հեռավար ուսուցման հարթակում սովորելու,աշխատելու հմտություն

5. Դասի անցկացման տեսակը

5.1. Տեսական

5.2. Գործնական

6. Դասի տևողությունը

6.1. 45ր

7. Գնահատում

7.1. Ձևավորող գնահատում