PREDŠKOLA - KURIKULUM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PREDŠKOLA - KURIKULUM by Mind Map: PREDŠKOLA - KURIKULUM

1. RAZVOJNI KURIKULUM

1.1. "kurikulum u nastajanju"

1.2. dokumentacija predstavlja meta razinu odgojne prakse

1.3. otvorena teorijska koncepcija, koja bi anticipirala suvremena znanstvena istraživanja te nudila suvremenu vrijednosnu orijentaciju

1.4. stvaran - događa se i onda kad nismo svjesni da ga stvaramo

1.5. važnost refleksivnog rada te istraživanja i razvijanja kurikuluma

2. Ono što odgajateljima uvelike pomaže jesu njihova znanja i iskustva prilagođena uvjetima rada

3. ZRNO - KURIKULUM RANOG ODGOJA I OBRAZOVANJA

3.1. sastavnica NOK-a Republike Hrvatske

3.2. rani se odgoj smatra najrelevantnijim, kako u obitelji, tako i u organiziranim oblicima skrbi, odgoja i obrazovanja

3.3. kontinuirani profesionalni razvoj odgajatelja - proces razumijevanja i istraživanja konkretnog institucijskog procesa

3.4. odgoj u vrijednostima i za vrijednost

3.5. kurikulum za inkluziju - dijete se prirodno i ravnopravno uključuje u život zajednice, bez obzira na poteškoće

3.6. odgovara na pitanje: "Koje kompetencije dijete može (i treba) razvijati u određenoj dobi?"

3.7. TEMELJNE KOMPETENCIJE I ODGOJNO OBRAZOVNA PODRUČJA

4. SUVREMENI KURIKULUM

4.1. otvoren, dinamičan, uvijek promjenljiv

4.2. omogućuje zajedničko, socijalno konstruiranje, reflektiranje, revidiranje i evaluiranje iskustva i znanja - UČITI KAKO UČITI!

4.3. gradi se na najboljim iskustvima iz prakse te se zatim širi izvan ustanove

4.4. interpretacija, razumijevanje i primjenjivanje onog što se uči te suradničko, zajedničko učenje propitivanjem, otkrivanjem i eksperimentiranjem

4.5. Bitno je da dijete u vrtiću i drugim oblicima izvanobiteljskog života ima mogućnosti za uspješno uspostavljanje i proširivanje emocionalnih i socijalnih veza, kvalitetnih odnosa s odraslima i djecom u poticajnoj okolini

4.6. ključno mijenja položaj djeteta u odgojno-obrazovnom procesu; ono postaje istinski subjekt procesa učenja i kreator vlastitog znanja

4.7. propisuju se sadržaji učenja i njihovi ishodi u obliku znanja

5. INTEGRIRANI KURIKULUM

5.1. linearni modeli nastave zamjenjuju se s hiperaktivnim

5.2. termini: cjelovito, integrirano ili integrativno učenje, interdisciplinarna, tematska, sinergijska i projektna nastava te integrirani nastavni dan

5.3. od nastavnika traži razvijanje vlastitog pedagoškog koncepta nastave - osim teorijskog obuhvaća i iskustveno ili djelatno (praktično) znanje - „slike” o dobroj i lošoj nastavi

5.4. INTEGRATIVNA DIDAKTIKA - teorija djelovanja koja „opisuje i objašnjava djelovanje učitelja i učenika u situaciji poučavanja i učenja”

5.5. U središte stavljaju tri vrste rezultata učenja: „znati” (ishodi učenja unutar disciplina), „činiti” (ishodi učenja koji povezuju discipline) i „biti” (ishodi koji nadilaze discipline)

5.6. interaktivan, usmjeren prema procesu, prema djelovanju, a ne samo prema rezultatima učenja

5.7. u funkciji razvoja pedagoških kompetencija izbjegava kampanjsko učenje

5.8. razvija novu kulturu učenja i mijenja postojeću strukturu škole koja dijeli učenike prema dobi, usmjerenju, predmetima i rasporedu sati

5.9. zalaže se za cjelovito učenje, timsko djelovanje i razvoj vlastitog pedagoškog koncepta

5.10. omogućava brže i lakše učenje, ohrabruje širinu i dubinu učenja te jača motivaciju

6. dokument bez kojega se ne može

7. ustanove ovise o kulturi, uvjetima, djeci i ljudima koji u njima rade

8. lat. curriculum - tijek, slijed nečega, odnosno nekog planiranog i programiranog događaja te dolaska do određenog cilja

9. multidisciplinarni pristupi integraciji kurikuluma primarno su usmjereni prema više različitih disciplina, organiziranih oko zajedničke teme, dok intradisciplinarni pristupi integriraju poddiscipline unutar predmetnog područja

10. Kao najveći doprinos interdisciplinarne nastave autori ističu njezinu povezanost s iskustvima i interesima učenika, individualni pristup i bolju prilagodbu učenicima

11. Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje i opće obavezno i srednjoškolsko obrazovanje (2010.)

12. NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA (NCVVO)